بررسی راندمان تصفیه فاضلاب شهری شیراز با استفاده ازسیستم ترکیبی بی‌هوازی (ABR)- هوازی


بررسی راندمان تصفیه فاضلاب شهری شیراز با استفاده ازسیستم ترکیبی بی‌هوازی (ABR)- هوازی
ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشک هست و به دلایل افزایش جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی، یکی از مهمترین معضلات زیستمحیطی اون را میتوان کمبود آب و ازدیاد روزافزون فاضلاب دانست، بنابراین مدیریت آب اهمیت بسیار زیادی یافته هست.


بتن با مقاومت بالا با روش کاهش نسبت آب به سیمان و اصلاح دانه‌بندی
با توجه به مشکلات هزینه بالا، عدم توجیه فنی و اقتصادی، وقتبر بودن ساخت تأسیسات و کمبود نیروی کار و متخصص بکارگیری سیستمهای تصفیه جهت جوامع کوچک و پراکنده از جمله سیستمهای تصفیه درجا (در محل تولید فاضلاب) بیش از هر وقت دیگر احساس می شود.


بررسی رفتار پلهای کابلی ایستا
در این تحقیق تصفیه فاضلاب شهری شیراز برای مدت 360 روز در یک سیستم ترکیبی بی هوازی-هوازی در مقیاس پایلوت صنعتی در تصفیهخانه فاضلاب شهری شیراز مورد مطالعه برنامه گرفت.


مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
پایلوت ساخته شده از سه واحد بی هوازی که شامل چهار حوضچه و یک واحد هوازی و در نهایت یک واحد تهنشینی تشکیل شده بود.


ارزیابی حمل و نقل ترانزیت کانتینری در کریدورهای مهم کشور
حجم کل پایلوت در حدود 36 متر مکعب و حجم مفید اون در حدود 30 متر مکعب بود.


ارائه مدل اقتصادی برای تعیین عوارض راههای برون شهری
این پایلوت در طول دوره بهرهبرداری طی 3 مرحله با وقت ماند های متفاوت (دبی ورودی: 1، 2 و 3 متر مکعب در ساعت) راهبری شد.


تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های تحت اثر انفجار به روش آنالیز مودال اصلاح شده
در طول دوره راهبری پایلوت سعی شد که با اندازه گیری فاکتور های COD، BOD5، NO3-N، TKN، pH، TP، TSS، MLVSS، TDS، DO، کدورت، EC و دما راندمان حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی، فسفر و نیتروژن موجود در فاضلاب خام تعیین گردد.


پیش‌بینی امواج با استفاده از مدل ریاضی و مقایسه نتایج با روشهای تجربی
در طول دوره راهبری بهینه ترین حالت مربوط به دبی 2 متر مکعب در ساعت بود که نزدیک به 92% حذف مواد آلی، 50% حذف نیتروزن، 40% حذف فسفر و 70% حذف TSS را به همراه داشت.


مقایسه تحلیلی ضریب شکل‌پذیری سازه‌های قاب فولادی با سیستمهای مهاربندی گوناگون
در کل دوره راهبری پایلوت با وقت ماند های متفاوت % حذف کدورت در حالت پایدار سیستم در حدود 70% بود.

با توجه به هستاندارد محیط زیست در ارتباط با تخلیه فاضلاب خروجی به محیط های پذیرنده، خروجی این پایلوت تا دبی 2 متر مکعب در ساعت اجازه تخلیه به آب های جاری، زیرزمینی و هستفاده در کشاورزی را دارد.

در حال حاضر دبی 3 متر مکعب می تواند برای مصارف کشاورزی مورد هستفاده برنامه گیرد.
72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews