بررسی پارامترهای پاسخ ساختمان های بلند با سازه پایه قاب محیطی دسته شده تحت اثر رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک


بررسی پارامترهای پاسخ ساختمان های بلند با سازه پایه قاب محیطی دسته شده تحت اثر رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک
در این پژوهش قابلیت های عملکرد لرزه ای سیستم های قاب لوله ای مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


بررسی تئوریک رفتار غیرخطی بادبند فلزی در قاب بتن آرمه و ارائه اصول طراحی سیستم قاب و بادبند
به جهت دستیابی به این هدف، مدل های تحلیلی مورد بررسی، شامل چهار سیستم سازه ای فولادی شامل قاب محیطی خمشی، قاب محیطی دسته شده خمشی، قاب محیطی کستل و قاب محیطی سلولار می باشند.


مدلسازی رفتار الاستوپلاستیک در خاکهای غیراشباع و کاربرد آن در تحلیل سدهای خاکی با استفاده از روش اجزاء محدود
سازه های بررسی شده در این تحقیق طبق آیین نامه 2800 ایران- ویرایش سوم طراحی شده اند.


کاربرد روش المان مرزی تعدیل شده توسط تکنیک تقابل دوگانه در تحلیل دینامیکی سازه‌ها
یک مجموعه از رکوردهای حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن خصوصیات اونها برای انجام تحلیل های تاریخچه وقتی غیر خطی به منظور مطالعه جواب لرزه ای انتخاب گردیدند.


بررسی اثر انفجار در حملات هوایی روی سازه‌های نظامی
مهم ترین ویژگی رکوردهای حوزه نزدیک گسل انتخابی، حضور پالس های بلند مدت و پر انرژی سرعت می باشد که اونها را با رکوردهای حوزه دور از گسل متفاوت می سازد.


پژوهش در جنبه‌های مهندسی سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی ایزو 14001
می دانیم که رکوردهای حوزه نزدیک نیرومند، که شامل اثرات جهت پذیری پیشرو می باشند، تاثیرات بسزایی بر روی اسکلت ساختمان های بلند می گذارند.


اکتشاف ژئوشیمیایی در محدوده برگه تویوگرافی 50000 را شهرک ربط
در این پژوهش در طی دو مرحله، ابتدا، رکوردها بصورت طبیعی و پس از اون رکودهای مقیاس شده مورد هستفاده برنامه گرفته اند و خصوصیات عملکرد لرزه ای هر یک از مدل های مطالعاتی از جهت ماکزیمم دریفت هر طبقه، برش پایه لرزه ای، شتاب مطلق و سرعت نسبی طبقات، توزیع نیروهای محوری در ستون های محیطی، شکل گیری مفاصل پلاستیک در سازه و در آخر اثرات لنگی برشی با دقت مورد ارزیابی برنامه گرفته اند.


ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدهای مخزنی-مطالعه موردی: سد درودزن
بررسی دقیق نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جواب های دینامیکی تحت اثر حرکت زمین با پالس های پر انرژی سرعت، بطور قابل ملاحظه ای افزایش خواهند یافت.نتیجه کلی وقتی واضح تر هست که نتایج مذکور با نتایج بدست آمده از رکورد های زلزله بدون پالس سرعت و حرکت های زمین در حوزه دور از گسل مطابقت داشته باشند.


اندرکنش گروه شمع با خاک تحت اثر ارتعارش قائم و افقی
بیشینه دریفت هر طبقه برای مدل های مطالعاتی تعیین و با حدود عملکردی ایمنی جانی و آستانه فروریزش توصیه شده توسط از دستور العمل FEMA356 مقایسه گردیده هست.
72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews