ارزیابی شکل پذیری مهاربندهای هم محور مجهز به میراگر تسلیمی خمشی


ارزیابی شکل پذیری مهاربندهای هم محور مجهز به میراگر تسلیمی خمشی
یکی از سیستم های باربر جانبی قاب های مهاربندی شده هستند.در مهاربندهای هم محور ضربدری مفصل پلاستیک از نوع محوری تشکیل می شود که میزان جذب انرژی بالایی ندارند.اگر بتوان مفاصل پلاستیک محوری را به مفاصل پلاستیک خمشی تبدیل کرد ظرفیت شکل پذیری قاب های مهاربندی افزایش می یابد.


طرح بهینه ورقها با محدودیت فرکانس با استفاده از روشهای تقریبی
در این مطالعه،یک نوع جدیداز مهاربندها معرفی می شود که در اون مفاصل پلاستیک از نوع خمشی هست.هدف این تحقیق ارزیابی رفتار لرزه ای این مهاربندها هست.در این مهاربندها به جای عضو سراسری از دو قطعه هستفاده می شود.برای این منظور در این تحقیق،تأثیرمیراگرهای تسلیمی X-ADAS(X-shape Added Damping And Stiffnes) در ترکیب با مهاربند هم محور ضربدری بر نیازهای لرزه ای تعدادی قاب های مهاربندی فولادی با تعداد طبقات متعارف با سطح شکل پذیری متوسط در دو حالت ،یک بار بدون هستفاده از میراگر و بار دیگر با هستفاده از میراگر در مهاربند مورد بررسی برنامه گرفته شده هست.


آسیب شناسی، مرمت و بهسازی ساختمانهای بتنی
بارگذاری قاب های مورد بررسی بر پايه آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800) و مبحث و بر پايه ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران انجام گردیده هست .


طراحی بهینه عرشه پلهای بتنی پیش‌تنیده
قاب ها ی مدلسازی شده و نیازهای لرزه ای قاب های خمشی فولادی ،سختی و مقاومت و شکل پذیری،تحت هفت شتاب‌ نگاشت و با هستفاده از تحلیل های تاریخچه وقتی غیرخطی و هستاتیکی غیر خطی مورد بررسی برنامه گرفت.همچنین با هستفاده از میراگر های تسلیمی طوری طراحی شده تا قبل از تسلیم شدن اعضای مهاربند بتواند نیروی جانبی را مستهلک نماید .بر پایه نتایج بدست آمده ،در قاب نوع دوم جابجایی های مطلق و نسبی و مقاومت قاب ها کاهش یافته و شکل پذیری قاب ها افزایش می یابد.


بهینه‌سازی شبکه کانال های آبرسانی
حضور میراگرها در ترکیب با مهاربند هم محور که بیشترین سختی را داراست و دارای کمترین شکل پذیری هست باعث افزایش شکل پذیری و کاهش سختی و مقاومت قاب ها می گردد.


تحلیل استاتیکی و ارتعاش آزاد ورقهای مثلثی سخت شده با تکیه‌گاههای نقطه‌ای به روش ریتز


اثرات اندرکنش آب و سازه در پاسخ دینامیکی سکوهای فلزی


78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews