زمانبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دوخطه ریلی


زمانبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دوخطه ریلی
مسئله وقتبندی مجدد حرکت قطارها به عنوان یکی از مهمترین مسائل در برنامه‌ریزی صنعت حمل‌ونقل ریلی مطرح می‌باشد.


مطالعه ساخت‌پذیری پایه و رفتار فشاری گابیون برای کاربرد در سازه‌های دریایی
در رساله حاضر، دو رویکرد وقتبندی مجدد حرکت قطارها در محورهای دو خطه ریلی پیشنهاد می‌شود.


بهینه‌سازی تیرهای سراسری پیش‌تنیده
رویکرد اول تحت عنوان «رویکرد تحدید» با هدف جلوگیری از انتشار تأخیرات ناشی از وقوع حادثه و برای تضمین احیای کامل برنامه وقتبندی اولیه در وقتی مشخص ارائه‌ می‌گردد.


ارزیابی ضریب Cd (رابطه بین جابجایی‌های خطی و غیرخطی) در سیستمهای قاب فولادی با بادبندی واگرا(EBF )
در این رویکرد سه هستراتژی لغو، تأخیر و تغییر ترتیب قطارها به طور هموقت هستفاده می‌شود.


انتخاب پارامترهای زلزله برای تحلیل سدها
جهت یافتن جواب بهینه متناظر با این رویکرد، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی و نیز یک روش حل دقیق موسوم به روش سه‌فازی، با هدف کمینه‌سازی مجموع هزینه لغو و انحراف قطارها ارائه می‌شوند.


اثر مواد هوازا در بتن در افزایش دوام(مقاومت ) در مناطق یخبندان
روش سه‌فازی مبتنی بر الگوریتم شاخه‌وکران می‌باشد.


استفاده از المانهای تیری برای تحلیل صفحات و پوسته‌ها
همچنین روش حل فرا ابتکاری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده و نیز روش‌های حل ابتکاری جهت یافتن جواب نزدیک به بهینه برای مسائل با ابعاد بزرگ ارائه می‌گردند.


ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای مناطقی از دشت شیراز
رویکرد دوم ارائه‌شده در این پژوهش تحت عنوان «رویکرد عملکرد دوگانه» با هدف هستفاده حداکثری از ظرفیت در هنگام بروز حادثه در یکی از جهات حرکتی مطرح می‌شود.


بهینه‌سازی سد بتنی وزنی با محدودیت تنش و تغییر مکان
امتیاز این رویکرد، فراهم نمودن امکان عبور قطارها در هر دو جهت در وقت مسدودی خط هست.

جهت حل مسئله متناظر با این رویکرد، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی، یک روش حل مبتنی بر الگوریتم شاخه‌وکران و نیز روش‌های حل تقریبی جهت کاهش وقت حل ارائه می‌شوند.

عملکرد هریک از مدل‌های ریاضی و روش‌های حل پیشنهادی جهت دو رویکرد مذکور، از طریق حل سناریوهای مختلف وقتبندی مجدد قطارها در محورهای ریلی دوخطه بافق-سیرجان و تهران-مشهد مقدس، مورد بررسی برنامه می‌گیرند.

نتایج حل سناریوها بیانگر توانایی روش-های حل پیشنهادی در کاهش هزینه وقتبندی مجدد و نیز کاهش وقت حل مسائل مختلف هست.

برای برخی از سناریوها با هستفاده از رویکرد تحدید، نرم‌افزار CPLEX قادر به یافتن جواب بهینه پس از گذشت وقت حل 2 ساعت نیست؛ در حالی که روش سه‌فازی، جواب بهینه اون‌ها را در کسری از ثانیه به دست می‌آورد.

با هستفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده، وقت حل مسائل مختلف به طور متوسط 355 برابر نسبت به CPLEX کاهش نشان می‌دهد، در حالی که جواب‌های حاصله فقط 6.2 % خطا نسبت به جواب بهینه دارند.

همچنین نتایج حاصل از بکارگیری رویکرد عملکرد دوگانه نشان‌دهنده 7% تا 24% بهبود مجموع وزنی وقت سفر قطارها می‌باشند.
60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews