تقسیم‌بندی جرم طبقات ساختمان‌ها به چند بخش دارای اندرکنش دینامیکی و متکی به قطعات آونگی


تقسیم‌بندی جرم طبقات ساختمان‌ها به چند بخش دارای اندرکنش دینامیکی و متکی به قطعات آونگی
زلزله با ایجاد جابجایی‌هایی نسبی زیاد در طبقات ساختمان‌ها باعث ایجاد خرابی در سازه می‌شود که این امر محققین را بر اون داشته هست تا به طرق مختلف این دریفت‌ها را کاهش دهند.در ابتدا به بالا بردن سختی سازه،سپس به کاهش وزن ساختمان و نهایتاً به جداسازی سازه پرداخته‌اند.جداسازی در سال‌های اخیر گسترش بیشتری یافته هست که باعث گردیده تا روش‌ها و وسایل مختلف جداسازی پدید آید.


طراحی لرزه‌ای برای سازه‌های با تراز دوگانه
یکی از علتهای خرابی در سازه در اثر زلزله تحریک شدن مودهای به خصوصی از سازه می‌باشد که فرکانسی نسبتاً نزدیک به فرکانس ارتعاشی زمین در اون منطقه دارند.


کاربرد روشهای بازیافت تنش در تخمین خطا برای مسائل ورق ضخیم
به عبارت دیگر نوسان سازه در یک مود خاص، می‌تواند موجب ایجاد پاسخهای لرزه‌ای نامطلوب از سوی ساختمان گردد.


بررسی و تولید شتابنگاشت مصنوعی و مطالعه پارامترهای موثر در آن
بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد یک مود خاص باید تمهیداتی اندیشیده شود که در طبقات مختلف ساختمان، فرکانس های متفاوتی از لحاظ ارتعاشی بروز نمایند.


کاربرد بتن مسلح شده با فیبر در قطعات پیش ساخته بتنی
به عبارت دیگر هر سقف به شکل خاص خود ارتعاش نماید.


افزایش سختی جانبی سازه‌های قاب - دیوار در ساختمان‌های بلند بوسیله سخت کردن یک یا چند طبقه در ترازهای بهینه
جدیدترین روش جداسازی، جداسازی جرم از سازه بود که به جداسازی کف طبقات انجامید.در این پایان‌نامه به ارائه روشی نوین‌تر و وسیله‌ای جدیدتر برای جداسازی پرداخته‌ایم.روش پیشنهادی تقسیم بندی جرم کف طبقات به چند بخش هست که با اندرکنشی که با یکدیگر ایجاد می‌نمایند باعث بهبود جواب لرزه‌ای سازه و کاهش جابجای اسکلت ‌شود.


بررسی تغییر شکل وابسته به زمان در بتن پیش‌تنیده
این عمل باعث ایحاد عدم هماهنگی در ارتعاش کل سازه می‌گردد.


تبیین الگوی زمانی بارندگی و بررسی تاثیر گام زمانی بارندگی بر هیدروگراف خروجی حوزه
در عین حال، به دلیل اینکه سقف هر یک از طبقات از قطعاتی تشکیل شده که با یکدیگر دارای اندرکنش دینامیکی می باشند، می‌توان مقدار قابل توجهی از انرژی وارد شده به سازه را مستهلک نمود.


بررسی پاسخ غیرخطی سازه‌ها در مقابل مولفه پیچشی زلزله با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
نوع جداساز پیشنهادی جداساز آونگی هست، به این صورت که به جای اینکه کف طبقات بر روی جداساز برنامه داشته باشند، اونها را به شکل آویخته از ستون‌ها آویزان کنیم که باعث می‌شود تکنولوژی جداساز‌ها را ساده‌تر و هزینه‌ها را کاهش دهد.

نتایج نشان داد که این روش باعث بهبود جواب لرزه‌ای سازه نسبت به روش جداسازی یک تکه سقف شد وجابجایی اسکلت را کاهش داد، همچنین جداساز آونگی به خوبی توانایی ایجاد سختی‌های زیاد را برای کاهش جابجایی‌ها را داراست.
54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews