بررسی تثبیت خاک مارن تبریز با پودر لاستیک بعنوان ماده تثبیت کننده باز یافت شده از لاستیک کهنه


بررسی تثبیت خاک مارن تبریز با پودر لاستیک بعنوان ماده تثبیت کننده باز یافت شده از لاستیک کهنه
برخی خاک‌ها به علت مشخصات فنی نامطلوب، ضعیف و سست شناخته می‌شوند و دربعضی مواقع مجبور به اجرای بسیاری از پروژه‌ها بر‌روی این خاک‌ها هستیم .


بررسی ظرفیت باربری استاتیکی و دینامیکی پی روی سطح شیبدار به روش المان مجزا
تثبیت بسترهای سست و نیز لایه‌های زیرپايه و پايه با اضافه کردن مواد تثبیت نماينده از فنون رایج راه‌سازی هست امروزه علاوه بر تثبیت‌نماينده های متعارف سیمانی و آهکی، مواد شیمیایی و معدنی و مواد ضایعاتی جهت اصلاح خواص نامطلوب خاک هستفاده می‌شود .


اثر زمان تناوب و مقاومت افزون بر نیاز لرزه‌ای - غیرارتجاعی قابهای خمشی بتن مسلح
از حیث اقتصادی و حفاظت محیط زیست به طور جدّ، هستفاده از مواد ضایعاتی من‌جمله پودر لاستیک در کشورها مورد توجه برنامه گرفته هست.


تحلیل جریان دوبعدی روی سرریزهای آزاد
در این پژوهش ابتدا به مشخصات خاک مورد نظر پرداخته شده و آزمایشهای LL و PL ، تراکم هستاندارد و رطوبت بهینه روی نمونه خاک مارن تبریز و سپس آزمایش هستاندارد تعیین مقاومت فشاری تک‌محوره و ضریب باربری کالیفرنیایی CBR بر روی خاک مارن تبریز با اضافه نمودن %های مختلف پودر لاستیک انجام شده هست.


بررسی مقاومت خمشی و برشی لوله‌های پرشده از بتن
در نهایت در آزمایش هستاندارد تعیین مقاومت فشاری تک‌محوره برای دستیابی به بهترین % پودر لاستیک برای اصلاح خاک مارن تبریز 3 % و در آزمایش هستاندارد تعیین ضریب باربری کالیفرنیایی CBR برای دستیابی به بهترین % پودر لاستیک برای اصلاح خاک مارن تبریز 2 % به‌دست آمد که با مقایسه نتایج دو آزمایش مذکور بهینه‌ترین % پودر لاستیک 2/2 % تعیین گردید.


بررسی عددی اثر حفاری گام به گام بر توزیع تنش‌ها در اطراف تونل‌ها در زمین‌های نرم و مطالعه موردی تونل برزگراه رسالت


بررسی اثر شرایط جریان ورودی (کانال تقرب آبگیر نیروگاه‌ها) در ایجاد جریانهای گردابی


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews