بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاوم‌شده با FRP های پیش‌‌تنیده


بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح مقاوم‌شده با FRP های پیش‌‌تنیده
امروزه هستفاده از پلیمرهای مسلح‌شده با الیاف (FRP) یکی از پرکاربردترین روش‌های مقاوم‌سازی اعضای بتن مسلح می‌باشد.


طراحی بهینه پل‌های قطعه‌ای پس کشیده با مقطع جعبه‌ای
کاربری آسان مواد FRP به علت داشتن وزن کم، مقاومت کششی بالا و خاصیت ضدخوردگی باعث شده هست که این مواد جایگزین مناسبی برای مصالح سنتی و شیوه‌های متعارف موجود باشند.


تحلیل محافظ تونل‌ها براساس تئوری وینکلر و مدل تکیه‌گاههای میله‌ای به روش اجزاء محدود
طی سال‌های اخیر مقاوم‌سازی تیرهای بتن مسلح با هستفاده از چسباندن ورقه‌های FRP به سطح خارجی اون‌ها، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده هست.


آنالیز سینماتیکی شمع‌ها در مقابل بارهای تصادفی
در این پایان‌نامه سعی شده هست تا با بهره‌گیری از نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS، عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح مقاوم شده با ورق‌های CFRP پیش‌تنیده مورد بررسی برنامه گیرد.


بررسی رفتار سازه‌های مصالح بنایی
برای این منظور ابتدا مدل عددی یک تیر بتن مسلح مقاوم‌نشده به عنوان تیر کنترل و یک تیر مقاوم‌شده با ورق CFRP پیش‌تنیده مربوط به آزمایش زو و همکاران سال 2008 شبیه‌سازی شد.


تحلیل دینامیکی سازه‌های نامتقارن متکی بر تکیه‌گاه لغزشی
با توجه به هماهنگی خوب نتایج به دست آمده از روش عددی با نتایج حاصل ازنمونه‌های آزمایشگاهی صحت مدل‌سازی مورد تایید برنامه گرفت.


رفتار دینامیکی محیط های خاکی اشباع با استفاده از روش اجزاء محدود
در ادامه با هستفاده از تحلیل اجزای محدود، اثر پارامترهایی نظیر نسبت آرماتورهای کششی، عرض، ضخامت و میزان پیش‌تنیدگی ورق‌های FRP بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح مورد بررسی برنامه گرفت.


نیروهای دینامیکی در پی‌های شمعی
نتایج به دست آمده از تحلیل‌ها نشان می‌دهد، هستفاده از ورق های CFRP پیش‌تنیده برای مقاوم‌سازی تیر‌های بتن مسلح باعث افزایش قابل توجهی در سختی و ظرفیت خمشی تیر‌ها می‌شود.


ترمیم و تقویت سازه‌های آسیب دیده از زلزله72 out of 100 based on 57 user ratings 482 reviews