تعیین اثر زبری بر نیروهای هیدرودینامیکی در حوضچه‌های آرامش با واگرایی ناگهانی


تعیین اثر زبری بر نیروهای هیدرودینامیکی در حوضچه‌های آرامش با واگرایی ناگهانی
پرش‌هیدرولیکی در حوضچه آرامش، از دیدگاه ماکروسکوپی، یک جریان ماندگار و متغیر ناگهانی هست که با سطح جریان منقطع دوفازی و گرداب‌های قوی همراه هست.


آنالیز سینماتیکی شمع‌ها در مقابل بارهای تصادفی
پرش-هیدرولیکی بعنوان مستهلک‌نماينده انرژی در پایین‌دست سرریزها، دریچه‌ها و تندآب‌ها هستفاده می‌شود.


بررسی رفتار سازه‌های مصالح بنایی
اثر فشار‌های نوسانی ناشی از تلاطم در پرش می‌تواند قابل توجه باشد و باید در طراحی سازه مورد توجه برنامه گیرد.


تحلیل دینامیکی سازه‌های نامتقارن متکی بر تکیه‌گاه لغزشی
همچنین این نوسانات می‌توانند با ایجاد حفره، فرسایش و لرزش موجب آسیب قابل توجهی در حوضچه آرامش شود.


رفتار دینامیکی محیط های خاکی اشباع با استفاده از روش اجزاء محدود
در این رساله به تعیین اثر زبری بر فشارهای هیدرودینامیکی در پرش هیدرولیکی نوع s در مقاطع واگرای ناگهانی پرداخته شده هست.


نیروهای دینامیکی در پی‌های شمعی
تعیین اثر زبری و نسبت‌های واگرایی در مقطع و شرایط ورودی جریان در پارامترهای بدون بعد انحراف معیار هستاندارد نوسانات فشار و فشارهای حدی بررسی شده هست.


ترمیم و تقویت سازه‌های آسیب دیده از زلزله
برای این منظور آزمایش‌ها در یک کانال نسبتا بزرگ به عرض 8/0 و طول 12 متر در حوضچه آرامش با نسبت‌های واگرایی 33/0، 5/0، 67/0 و 1 در محدوده اعداد فرود بین 0/2 تا 5/9 برای بستر صاف و زبر انجام شد.


آنالیز غیرخطی پلهای ترکه‌ای و طرح بهینه سطح مقطع عرشه پل
داده‌های فشار با هستفاده از مبدل‌فشار با فرکانس نمونه-برداری 40 هرتز برداشت شده هست.


بررسی نظری و عملی مقاومت برشی و خمشی اتصالات سازه‌های بتن مسلح پیش ساخته
بر طبق نتایج به دست آمده، فشارهای دینامیکی نسبت به وقت به صورت سری وقتی متناوب می‌باشد و تغییرات طیفی چگالی انرژی در فرکانس‌های کمتر از 5 هرتز هست.

شدت نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی وابسته به عدد فرود اولیه پرش و موقعیت نقطه مورد نظر نسبت به پنجه پرش هست.

حداکثر ضریب نوسانات فشار ( ) برای اعداد فرود بین4 تا 10 تقریباً نزدیک به محل پنجه پرش و برای پرش صاف در محدوده و در پرش زبر در محدوده رخ می‌دهد.

عامل زبری در بستر حوضچه آرامش سبب کاهش شدت نوسانات فشار می‌شود.

در پرش بر روی بستر زبر با نسبت‌های واگرایی 1، 67/0، 5/0 و 33/0 ضریب به ترتیب برابر با 20، 27، 46 و 58 % نسبت به پرش کلاسیک کاهش می‌یابد.

در مقاطع واگرای ناگهانی به دلیل تشکیل گرداب‌های جانبی افت انرژی افزایش و شدت نوسانات فشار کاهش می‌یابد.
78 out of 100 based on 53 user ratings 1028 reviews