پیش‌بینی نرخ انتقال رسوب در رودخانه کرج با استفاده از روش هوشمند مختلط (HS-GMDH)


پیش‌بینی نرخ انتقال رسوب در رودخانه کرج با استفاده از روش هوشمند مختلط (HS-GMDH)
رودخانه‌ها به مثابه شریان‌های اصلی حیات کلیه سازه‌های آب کشور محسوب می‌گردند و بدین علت حفاظت و بهره‌برداری بهینه از اونها از اهم مسوولیت‌های وزارت نیرو می‌باشد.


تحلیل پایداری دینامیکی سدهای خاکی با روشهای شبه استاتیکی و دینامیکی و مقایسه آنها
رودخانه‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع در دسترس برای تامین آب شیرین همواره در طول تاریخ مورد توجه بشر برنامه گرفته‌اند.


تحلیل بهینه‌سازه‌ها به روش‌های جبری و ترکیباتی نیروها و کاربردهای آنها
معمولا انتقال جریان در مسیر رودخانه‌ها همراه با فرسایش و رسوب‌گذاری هست.


بهینه‌سازی سیستم روشنایی معابر برای ایجاد شرایط مناسب رانندگی در شب
به طور کلی فرسایش و رسوب‌گذاری باعث تغییرات عمده‌ای در ظاهر و نحوه شکل‌گیری سرشاخه‌ها و مشخصات دیگر حوزه- ی آبریز می‌شوند.


بررسی آب شستگی در مجاورت پایه‌های مستطیل شکل پلها
فرسایش به صورت طبیعی در بستر و کناره‌ی رودخانه‌ها وجود دارد.


مطالعه مقایسه‌ای روش‌های مختلف افراز دامنه‌های اجزاء محدود
این فرآیند می‌تواند باعث تغییر در مقطع هندسی رودخانه و نیز تغییر در ریخت شناسی اون گردد.


مدیریت دینامیکی ترافیک و کاربرد آن
تغییرات ذکر شده خود عامل تغییر در ساختار جریان گردیده و افزایش فرسایش و تولید رسوب را به دنبال خواهد داشت.


نقش عامل سرعت در تصادفات جاده‌های اصلی بین شهری ایران
هستخراج روابط ریاضی حاکم بر پدیده انتقال رسوبات بسیار پیچیده هست.


بررسی پایداری موج‌شکن‌های توده سنگی پوشش داده شده با قطعات آرمور تتراپود
برای شبیه سازی این چنین پدیده‌هایی، می‌توان از روش‌های داده محور هستفاده نمود.

یکی از انواع این روش‌ها، روش کنترل گروهی داده-ها که یک رویکرد خود ساوقتدهی داده بوده و به عنوان روشی برای شناسایی روابط غیر خطی بین متغییرهای ورودی و خروجی به کار می‌رود.

ترکیب روش GMDH با الگوریتم جستجوی هارمونی HS منجر به ایجاد شبکه هوشمند جدیدی به نام HS_GMDH می‌گردد.

در مطالعه حاضر مدل‌هایی جهت برآورد نرخ انتقال رسوب در سیستم رودخانه‌ای بر مبنای روش‌های هوشمند و داده محور GMDH وشبکه HS_GMDH در محیط نرم افزارMATLAB توسعه داده شده اند.

مدل‌های توسعه داده شده با سری وقتی آشوبی مکی گلاس صحت سنجی شده اند و سپس جهت اعتبار سنجی و کاربرد مدل های توسعه داده شده از داده های دبی جریان و رسوب ایستگاه سیرا در رودخانه کرج مربوط به سال‌های 1346تا 1386 هستفاده شده هست بررسی کارایی مدل ها با هستفاده از یک‌سری شاخص‌های آماری نظیر میانگین مربعات خطای نسبی(MSRE)، میانگین % خطای نسبی(MPRE)، ضریب Nash Sutcliffe و انحراف نسبی(RB) هستفاده شده هست نتایج حاصل از این دو روش حاکی از عملکرد بالای این روش‌ها به ویژه مدل توسعه داده شده GMDH با تابع غیر خطی نسبت به سایر الگوریتم ها می باشد.
72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews