طراحی یک سیستم چرخه برنامه ریزی و کنترل تولید در شرکت خودروسازی (شرکت زامیاد)


طراحی یک سیستم چرخه برنامه ریزی و کنترل تولید در شرکت خودروسازی (شرکت زامیاد)
یکی از ویژگیهای مشترک کشورهای در حال توسعه، کمبود مدیران لایق و متخصص در امور برنامه ریزی می باشد.


نفوذپذیری و رفتار هیدرومکانیکی پی سد رودبار لرستان
اغلب این کشورها دارای منابع سرشار خدادادی و بعضا نیز از نظر مقدار ماشین آلات و پیچیدگی اونها در ردیف کشورهای توسعه یافته برنامه می گیرند.


طراحی بهینه فرایند با استفاده از متدولوژی سطوح چند پاسخی با در نظر گرفتن رضایت مشتری
علی رغم وجود منبع سرشار طبیعی و ماشین آلات، پایین بودن بهروری و یا به عبارت ساده تر عدم توانایی لازم به منظور هستفاده صحیح و بهینه از این امکانات و شرایط تولیدی مهمترین ویژگی این کشورها به شمار می آید.


بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های آبی و حرراتی در محیط فازی
به منظور جبران این کبود و هم چنین بهره گیری از روشهای علمی تصمیم به مطالعه چگونگی انجام فرایند برنامه ریزی و کنترل تولید در شرکت صنعتی خودرو سازی (شرکت زامیاد) گرفته شد تا یک قدم کوچک هر چند ناچیز برداشته شود.


طراحی مدل ریاضی فازی برای سیستم حمل و نقل در شرکتهای بزرگ
مطالعه کاربردی فوق به صورت مدون در چهار فصل انجام شد.فصل اول در ارتباط با کلیات برنامه ریزی و کنترل تولید (ساخت) می باشد.


استراتژی پاداش و تاثیر آن بر انگیزش و عملکرد
در این فصل سیستم ‏‎‏‎MPC‎‏ تعریف می شود.


ارائه مدل محاسبه بهره‌وری جهت یک صنعت نظامی
ساختار، هزینه و منابع به کارگیری، فعالیت ها، تطبیق با نیازهای شرکت، ارزیابی و تغییرات مورد نیاز یک سیستم ‏‎MPC‎‏ مورد بررسی برنامه می گیرد.قبل از پرداختن به جزئیات یک مسئله، اونشایی با مفاهیم و واژه های اون، ادامه مطالعه را ساده تر می نماید به همین منظور فصل دوم به آشنایی با مفاهیم و فعالیتهای برناه ریزی پرداخته می شود.


بررسی ارگونومیکی داخل خودروی سواری و پیشنهادهای بهسازی ارگونومیکی خودروی پیکان
در این فصل طول افق برنامه ریزی، انواع برنامه ریزی و مراحل مختلف اونها پرداخته می شود.فصل سوم به برنامه ریزی تولید می پردازد.


برنامه‌ریزی تولید چندمرحله‌ای با محدودیت ظرفیت تولید
فرایندها و روتی های برنامه ریزی تولید تعریف می شوند.

یک مدل ریاضی برنامه ریزی خطی تعریف می گردد.

پارامترهای اون مشخص می شوند.

مدل فرموله می شود در نهایت حل می گردد.

سپس تصدیق مدل انجام می شود و اینکه آیا مدل با اهداف ساوقتی می خواند و جوابهای بدست آمده از حل اون می تواند بیان نماينده واقعیت باشد یا خیر.

در آخر فصل نیز به اونالیز حساسیت مدل پرداخته شده هست.فصل چهارم که آخرین فصل می باشد به برنامه ریزی احتیاجات مواد ‏‎MRP)‎‏) می پردازد.

در این فصل اجزای اصلی ‏‎MRP‎‏ تعریف می شود.

چگونگی انجام دادن فرایند ‏‎MRP‎‏، کاربرد اون در شرکت مورد مطالعه، تعیین اندازه انباشته و مقایسه این روشها در شرکت مورد مطالعه مورد بررسی و مطالعه برنامه می گیرد.
98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews