رهیافتی جدید در توسعه اقتصادی ایران از طریق نقش‌آفرینی بخش حمل و نقل

اندازه‌گیری استوار میزان ریسک عملیاتی در شرکت شاتل، استفاده از تجربه و بینش اقتصادی در محاسبه سرمایه مورد نیاز
خوشه‌بندی اطلاعات پلیس به هدف پیشگیری از حوادث ترافیکی
تحلیل رفتاری سیستم فونداسیون شمع کلاهک نواری تحت بارگذاری استاتیکی
بهینه‌سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان با استفاده از الگوریتم فراابتکاری برای تشخیص الگوهای نمودار کنترل کیفیت
ارزیابی کارایی نسبی عملکرد خوشه صنعتی با استفاده از روش DEA
توسعه یک مدل برنامه‌ریزی اصلی چند محصولی چند دوره‌ای در زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت
یک الگوریتم ابتکاری برای مسأله سربرنامه تولید با زمان‌های پردازش قابل کنترل و تقاضای مبتنی بر سناریو
الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه‌سازی مسئله چند هدفه پرتفوی در حالت فازی-تصادفی بر اساس روش‌های امکان و لزوم
بهینه‌سازی و انتخاب تامین‌کننده در یک زنجیره ‌تامین چندسطحی- چندمحصولی با رویکرد VRP
طراحی شبکه زنجیره تامین سبز تصادفی دومرحله‌ای در شرایط تجارت مجوزهای نشر آلودگی
انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بیمارستانی - رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی
تاثیر متوازن‌سازی مجدد مدل چند دوره‌ای پرتفوی سرمایه‌گذاری، بر روی بازدهی پرتفوی، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
تعیین اندازه دسته تولیدی ظرفیت دار با در نظر گرفتن عملیات نگهداری و زمان (هزینه)های وابسته به توالی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*