ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین مطالعه موردی: زنجیره تأمین تن ماهی یک شرکت

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای برق منطقه‌ای ایران بر مبنای روش‌های تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی
واکافت علل بروز وقفه در جراحی لاپاراسکوپی بر پایه تصویر کاوی
مدلسازی دوسطحی برای تصمیم گیری شرکای زنجیره تامین به منظور مدیریت تدارکات و پشتیبانی روابط از طریق مذاکره
ارزش گذاری مالی مدل کسب و کار به عنوان یک دارایی نامحسوس با رویکرد مطالعه موردی در یک کسب و کار الکترونیک
ارائه مدلی جهت سنجش رضایتمندی مشتری با رویکرد کارت امتیازدهی متوازن فازی (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک)
بهینه‌سازی مسائل آماری چندپاسخه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests
بهینه‌سازی پورتفوی با درنظرگرفتن روان‌شناسی بازار در یک محیط فازی
ارایه مدل تأثیر اشتراک دانش در ارتقاء سرمایه فکری دانشجویان مراکز دانشگاهی - مطالعه موردی در دانشگاه پیام نور شاهین شهر
توسعه مدلی برای گروه‌های کاری با تاکید بر خلق دانش: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران - شمال
ارزیابی اثر بخشی و کارایی احداث مسیر ویژه BRT در باند وسط/کنار بزرگراه (نمونه موردی: بزرگراه اشرفی اصفهانی)
تصمیمات قیمت‌گذاری و موجودی در یک زنجیره تأمین چند سطحی: رویکرد نظریه بازی ها
طراحی پیکره زنجیره تامین برای محصول جدید در حالت انتخاب چند تامین کننده
عوامل تأثیرگذار بر تغییرات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی‌ سیستم‌ها
مدیریت جریان بیمار در سی سی یو و پست سی سی یو با رویکرد صف
تحلیل اثر ریسک بر توجیه‌پذیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری: مقایسه مدلسازی یکپارچه ریسک با روش مونت کارلو و روش ارزیابی اختیار واقعی (مطالعه مو
توسعه مدل‌های یکپارچه موجودی در حالت تقاضای وابسته
توسعه مدل مکان یابی – تخصیص دو سحطی p-میانه با هزینه‌های متناسب با مقدار خروجی: حل و مقایسه دو الگوریتم بازگشتی دو فازی
بررسی کاهش زایلن از جریان هوای آلوده توسط زئولیت طبیعی ایرانی و زئولیت اصلاح شده حاوی نانوذرات MnO2
توسعه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با سیاست "یکبار آماده‌سازی- چند‌بار تحویل" به کمک بازی استاکلبرگ
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*