چارچوبی جدید جهت ارزیابی قابلیت های فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی

بررسی نقش عوامل آنتروپومتریک در حفظ تعادل بدن در وضعیت‌های کاری مختلف
توسعه روش آنالیز رابطه‌ای خاکستری برای مجموعه‌های فازی نامطمئن مرتبه‌ی بالاتر در مساله‌ی تصمیم‌گیری چندمعیاره گروهی هیبریدی پویا
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از نرخ خرابی فازی
توسعه یک مدل برای امتیازدهی اعتباری شرکت‌های ایرانی مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس
انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش با رویکرد پویا براساس مدل نوناکا و تاکوچی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان)
بهبود عملکرد مهندسی ارزش با استفاده از QFD و TRIZ - مطالعه موردی: شرکت ادوات راهداری شهاب
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests
حل مسأله روزنامه فروش چندمحصولی با تقاضای وابسته و درنظر گرفتن تخفیف مقداری و حمل رایگان
ارائه یک مدل وارانتی محصولات ترکیب‌‌ پذیر در شرکت تولیدی سینجر
یک روش برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای برای مسئله طراحی شبکه توزیع زنجیره تامین با تابع تقاضای تصادفی
مدل سازی اثر سازوکار تسویه ی بازار بر برنامه ریزی توسعه‌ی تولید یک شرکت برق در محیط رقابتی
پویایی شناسی روش های تامین منابع مالی صنایع تکمیلی پتروشیمی
بهینه سازی سبد اوراق بهادار چند دوره ای برای مدیریت دارایی و بدهی همراه با کنترل ورشکستگی
ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت
مدل داده کاوی جهت بهبود نتایج درمان ناباروری با روش IVF
بررسی ساختار تمکن مالی جامعه ی ایران جهت دسترسی به اینترنت
بررسی ریسک اعتباری بر اساس روش های ناپارامتریک
بررسی تغییرات درون صفحه‌ای و برون‌صفحه‌ای پارچه‌های تاری-پودی با استفاده از حلقه رنگی
ارزیابی و تحلیل پروژه‌های پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات واقعی
اولویت بندی مدل‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم شواهد
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*