بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت خدمات بانکها (مطالعه موردی: همدان)

ارائه چارچوب تحلیل سیستمی هزینه محور درمان بیماران سکته قلبی با روش آنژیوپلاستی اولیه و ترومبولیتیک تراپی
توسعه روشهای برآورد نقاط تغییر چندگانه در پایش پروفایل خطی ساده
حل مسئله تولید کارگاهی با هدفهای چندمنظوره به روشی ابتکاری
بهینه سازی پرتفولیو بر پایه حداقل سرمایه ی مورد نیاز
توسعه مدل یکپارچه‌سازی تصمیمات ره‌نگاشت فناوری با استفاده از پرومته فازی
پیش بینی مشخصه های نیرو و گشتاور در یک تایر رادیال سواری تحت بارهای گوناگون ایستا
ارائه یک مدل کاربردی به منظور پیاده سازی مهندسی ارزش در فرآیند های سازمان های تولیدی و خدماتی همراه با مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی
بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات)
ارائه مدل موجودی برای اقلام غیر فاسد شدنی و فاسد شدنی با در نظر گرفتن تابع پاسخ در تبلیغات
ارائه مدل بلوغ فرایند های ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت داده اصلی
توسعه مدل مکان‌یابی محور با ظرفیت محدود و تخصیص منفرد تحت محدودیت پوشش فازی
طراحی سبد سرمایه‌گذاری پایدار با استفاده از رویکرد سناریونگاری
ارایه یک مدل چندهدفه برای افزایش قابلیت اطمینان یک سامانه موشکی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*