مسأله مسیریابی موجودی با فرض وجود مراکز توزیع چندگانه

ارائه یک مدل کاربردی به منظور پیاده سازی مهندسی ارزش در فرآیند های سازمان های تولیدی و خدماتی همراه با مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی
بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات)
ارائه مدل موجودی برای اقلام غیر فاسد شدنی و فاسد شدنی با در نظر گرفتن تابع پاسخ در تبلیغات
ارائه مدل بلوغ فرایند های ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت داده اصلی
توسعه مدل مکان‌یابی محور با ظرفیت محدود و تخصیص منفرد تحت محدودیت پوشش فازی
طراحی سبد سرمایه‌گذاری پایدار با استفاده از رویکرد سناریونگاری
ارایه یک مدل چندهدفه برای افزایش قابلیت اطمینان یک سامانه موشکی
ارائه یک مدل پیشنهادی چندهدفه فازی در انتخاب سبد سهام
نقش مدیریت زنجیره تامین سبز بر دستیابی به مزیت رقابتی در صنایع تولید لوازم خانگی
برنامه ریزی حرکت و تخصیص کار در سیستم های چندروباتی
حل مسأله زمانبندی جریان کارگاهی با محدودیت انسداد‌های ترکیبی به روش ابتکاری
ارائه مدل کنترل موجودی پرداخت معوقه برای کالاهای فاسدشدنی همراه با بازرسی با رویکرد نظریه بازی‌ها
مدل ترویج استفاده از تکنولوژی موبایل بانکینگ در ایران
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*