طراحی استراتژیک زنجیره تامین بهره‌برداری و پشتیبانی هواپیمای سم‌پاشی خاص با در نظر گرفتن ریسک


طراحی استراتژیک زنجیره تامین بهره‌برداری و پشتیبانی هواپیمای سم‌پاشی خاص با در نظر گرفتن ریسک
در این تحقیق مساله طراحی شبکه بعنوان یکی از تصمیمات هستراتژیک مدیریت زنجیره تأمین بررسی می‌شود.


تولید نانوپودر کتیرا با استفاده از روش الکترواسپری
طراحی شبکه معمولا از دو بخش اصلی پیکربندی شبکه و چگونگی ارتباطات تشکیل شده و متغیرهای تصمیم متعددی مانند تعداد، مکان، ظرفیت، نوع تسهیلات، کانال‌های توزیع، مقدار مواد اولیه و محصولات مصرفی، تولیدی و ارسالی از تأمین نمايندگان تا مشتریان در نمونه‌های مختلف این مساله مورد توجه بوده‌اند.


ارائه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت‌های وابسته به قیمت با در نظر گرفتن مالیات بر کربن
مسایل طراحی زنجیره تأمین مجموعه وسیعی از مدل‌های ساده تک محصولی تا چند محصولی پیچیده، از مدل‌های قطعی خطی تا مدل‌های غیرقطعی غیرخطی، و از مدل‌های هستراتژیک تا مدل‌های ترکیبی هستراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی و اخیراً زنجیره‌های معکوس و حلقه بسته را در بر می‌گیرد و به عنوان یک موضوع تحقیقاتی مهم روند تکاملی اون ادامه دارد.


بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت اعتماد سیستم‌های پیچیده با استفاده از استراتژی جدید در تخصیص اجزاء مازاد
هدف اصلی این تحقیق ارائه و حل مدل طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته در زمینه کاربردی شبکه بهره برداری و پشتیبانی هواپیمای سم پاشی خاص می‌باشد.


بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم های چند حالته با در نظر گرفتن رفتار فازی برای احتمال وقوع حالت های مختلف هر یک از اجزاء
ضمن بیان مدل‌های ابتدایی، مدل نهایی تحقیق چند سطحی و چند محصولی بوده و با توجه به نیازهای مطالعه موردی تاثیر ریسک تحریم و نامعینی تقاضا را درنظر گرفته و از اهداف چندگانه هزینه، انعطاف عملیاتی و امنیت شبکه برخوردار می‌باشد.


بهبود فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی مطالعه موردی: زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان
مدل ارائه شده اولین مدل در زمینه زنجیره تأمین صنایع هوایی و مشخصاً هواپیمای سم پاشی خاص محسوب می‌شود.


مدل‌سازی و ارائه روش حل برای مسئله مسیریابی انتخابی باز وسیله نقلیه با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری
برای حل مدل نیز از روش‌های فرا‌ابتکاری مبتنی بر تبرید شبیه سازی، تبرید شبیه سازی چند هدفه و جستجو با همسایگی‌های متغیر هستفاده شده هست.


مدلسازی پویایی مشتری در بخش‌‎بندی مشتریان با رویکرد ارزش دوره عمر مشتری
در نظر گرفتن تحریم و توسعه کاربرد روش جستجو با همسایگی‌های متغیر در زمینه طراحی زنجیره تأمین نوآوری‌های دیگر این تحقیق در ادبیات موضوع می‌باشد.


بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت اعتماد سیستم های k ازn با استفاده از سیاست انتخاب استراتژی تخصیص54 out of 100 based on 19 user ratings 794 reviews