انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های پژوهشی: توسعه یک سیستم پشتیبانی از تصمیم

ارائه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت‌های وابسته به قیمت با در نظر گرفتن مالیات بر کربن
بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت اعتماد سیستم‌های پیچیده با استفاده از استراتژی جدید در تخصیص اجزاء مازاد
بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم های چند حالته با در نظر گرفتن رفتار فازی برای احتمال وقوع حالت های مختلف هر یک از اجزاء
بهبود فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی مطالعه موردی: زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان
مدل‌سازی و ارائه روش حل برای مسئله مسیریابی انتخابی باز وسیله نقلیه با در نظر گرفتن قیمت‌گذاری
مدلسازی پویایی مشتری در بخش‌‎بندی مشتریان با رویکرد ارزش دوره عمر مشتری
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های پژوهشی: توسعه یک سیستم پشتیبانی از تصمیم
محدودیت منابع و شدت روزافزون رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، ساوقت‌ها را ناچار به گذر از پارادایم مدیریت پروژه به پارادایم مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها ساخته هست.


بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت اعتماد سیستم های k ازn با استفاده از سیاست انتخاب استراتژی تخصیص
به‌منظور مدنظر برنامه دادن وابستگی‌ها و ارتباطات متقابل میان پروژه‌ها، ایجاد سینرژی میان پروژه‌های درون پورتفولیو و حصول اطمینان از هم‌راستایی پروژه‌ها با اهداف و هستراتژی‌های ساوقت از روش‌ها و تکنیک‌های انتخاب پورتفولیوی پروژه-ها بهره‌برداری می‌شود.


تحلیل سیاست (Tو1) در مجاورت سیاست (QوR‌) در یک زنجیره تأمین دو سطحی با فرض اشتراک اطلاعات
لذا موضوع این پروژه چگونگی انتخاب و تنظیم سیستماتیک پورتفولیوی پروژه‌های پژوهشی با هدف بیشینه‌سازی ارزش‌ها در ساوقت (تحقق اهداف هستراتژیک) و کمینه‌سازی ریسک پروژه‌ها با در نظر گرفتن وابستگی میان پروژه‌ها هست.


بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار در ایران با استفاده از خانواده مدل‌های GARCH
یکی از ویژگی‌های مهم پروژه حاضر، تمرکز بر انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های پژوهشی هست، لذا در انتخاب پورتفولیو باید ماهیت و خصوصیات انواع پژوهش مدنظر برنامه گیرد و چارچوب ارزیابی توسعه‌یافته باید متناسب با نوع پروژه باشد.


بررسی همبستگی درک سازمانی استراتژی و فرهنگ سازمانی
هریک از حوزه‌های فوق‌الذکر خصوصیات منحصربه‌فردی در ابعاد وقتی، هزینه و منابع سرمایه‌گذاری دارند.


تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران
در این پروژه از اونجا که پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی از به عنوان دو دسته از سه طبقه اصلی فعالیت‌های پژوهشی عموما بر کاربرد نتایج تحقیقات در حوزه‌های مختلف تمرکز دارد در یک دسته و پژوهش‌های بنیادی به عنوان نوعی از فعالیت‌های پژوهشی که دارای هزینه و ریسک بیشتر و وقت اجرای پروژه طولانی‌تر هست، در دسته جداگانه‌ای برنامه گرفت.


آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آربیتراژ آماری تحت به کارگیری استراتژی مومنتوم
این نوع دسته‌بندی امکان تفکیک و تمایز میان انواع پژوهش را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌آورد.


طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامین بین المللی چند هدفی- چند سطحی
به‌منظور توانمندسازی مدل در تخصیص بهینه در فرایند طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم، معیارهایی برای سنجش ارزش و ریسک پروژه‌ها به طور هموقت مدنظر برنامه گرفت که این معیارها در دو بخش معیارهای ارزش پورتفولیو و معیارهای ریسک معرفی شده‌اند.


ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر شهر اصفهان
در این پروژه فهرست معیارهای نهایی ارزش پورتفولیو با هستفاده از روش پرسشنامه با رویکرد دلفی (نظرسنجی از صاحبنظران، خبرگان و مدیران ارشد تحقیق و توسعه انجام شد)، شامل 21 معیار بوده که 12 معیار مربوط به محیط درونی ساوقت و 9 معیار مربوط به محیط بیرونی ساوقت می‌باشد.

هم‌چنین مواجهه با عدم قطعیت که یکی از ویژگی‌های مشهود پروژه‌های پژوهشی می‌باشد، نقش بسزایی در افزایش پیچیدگی‌های انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها دارد، چرا که انتخاب پروژه‌ها مستلزم پیش‌بینی و برآورد برخی خصوصیات پروژه‌های پژوهشی در آینده هست تا از طریق اون بتوان پروژه‌ها را ارزیابی نمود.

در این راستا معیارها برای سنجش ریسک پروژه‌ها در سه طبقه ریسک‌های مرتبط بازار، ریسک تکمیل پروژه و ریسک مالی طبقه‌بندی شدند.

مدل توسعه‌یافته از نوع برنامه عدد صحیح غیرخطی و از جمله مسائل بهینه‌سازی ترکیبیاتی NP-Complete یا NP-Hard هست که الگوریتم‌های کارایی برای یافتن جواب بهینه اون‌ها در وقت قابل قبول وجود ندارد]45، 46، 49[.

نهایتا در این پروژه به‌منظور حل این مدل در ابعاد کوچک از روش حل دقیق هستفاده شد و در ابعاد بزرگ با توجه به ویژگی‌های اون (غیرخطی بودن و عدد صحیح) پیچیدگی مساله رشد فزاینده‌ای دارد، به همین دلیل در این ابعاد از یک الگوریتم متاهیوریستیک نسبتا جدید که در حل مسائل بهینه‌سازی ترکیبیاتی بسیار موثر هست با عنوان Cross Entropyاستفاده شده هست.

در پایان برپايه ویژگی‌های اصلی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های پژوهشی و مدنظر برنامه دادن عناصر موثر در تصمیم‌گیری، طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم صورت گرفت.
66 out of 100 based on 41 user ratings 266 reviews

بهینه‌سازی چندهدفه قابلیت دسترسی سیستم هایی با اجزای تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر با تخصیص اجزای مازاد در محیط فاصله ای
تدوین سیاست سفارش‌دهی (r, Q) در سیستم‌های احتمالی موجودی با در نظرگیری محدودیت منبع و تخفیف در خرید
مکان‌یابی و تخصیص در شبکه زنجیره تامین چند سطحی پروژه ها به روش چند هدفه همزمانه با استفاده از الگوریتم MOPSO (مطالعه موردی: پروژه های EPC ساخت پ
خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری مشتریان بانک
مسأله زمانبندی تک‌‌ ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر عامل: هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها و مدیریت موجودی توسط فروشنده
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*