شناسایی نشت گاز با استفاده از داده‌های سنجش از دور

ارائه مدلی بر مبنای شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه در روش تاگوچی
تاثیر خطای ابزار اندازه گیری بر عملکرد نمودارهای Max EWMAMS
شبیه‌سازی تعادل نش در بازار برق عمده‌فروشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (موردکاوی: بازار برق ایران)
توسعه مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت حمل و نقل مسافری ریلی در ایران
ارائه مدل کنترل موجودی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن اقلام معیوب، خطاهای بازرسی و ارزش زمانی پول در زنجیره تأمین دو سطحی
بررسی و ارائه راهکارهایی جهت ایجاد انگیزه در کارکنان در تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش خود با سایر پرسنل
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

شناسایی نشت گاز با استفاده از داده‌های سنجش از دور
نتایج وجود نشتی در خطوط انتقال گاز، مانند آلودگی محیط زیست، ایجاد مسمومیت در انسان و دیگر موجودات زنده، گرم شدن جهانی زمین، انفجار، هدر رفتن مواد ارزشمند و هزینه های تمیز کردن محیط زیست باعث شده هست که شناسایی نشت‌ گاز بسیار مورد توجه برنامه بگیرد.


شناسایی عوامل کلیدی CRM با فنون MCDM و بررسی تاثیر هر عامل بر اثر بخشی CRM در اداره پست هرمزگان
نشت‌های هیدروکربنی موجب تغییرات مختلفی نظیر تراکم هیدروکربن، تشکیل کانیهای کربونات در خاک، اثرات میکروبیال، اکسیداسیون خاک و افزایش آهن فریک، بروز هسترس در پوشش گیاهی و ناهنجاری‌های نزدیک سطح زمین می‌گردد.


بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی کارگاه بدنه در کارخانه خودروسازی
سنجش از دور امکانات مختلفی را از نظر در دسترس بودن داده‌های مکانی، طیفی و وقتی با پوشش گسترده از سطح زمین فراهم می‌کند لذا به عنوان لوازم مناسبی جهت شناسایی ناهنجاریهای ذکر شده مورد هستفاده برنامه می‌گیرد.


طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) با استفاده از روش تلفیقی BSC , DEA
سنجش از دور نشت هیدروکربن معمولاً با هستفاده از داده‌های فراطیفی، از طریق بررسی اثرات هیدروکربن بر روی پوشش گیاهی صورت می‌گیرد ولیکن در این تحقیق، از تصاویر سنجنده چندطیفی Landsat8 جهت شناسایی اثرات نشت در خاک هستفاده شده هست.


قیمت‌گذاری یک زنجیره تأمین رقابتی دو رده‌ای چندمحصولی با استفاده از برنامه‌ریزی دوسطحی
منطقه مورد مطالعه شامل هفت موقعیت نشت نقل شده توسط شرکت انتقال گاز ایران، در سه منطقه مختلف ایران : خراسان، سمنان و همدان هست.


محاسبه شاخص ترس (FIX)، با استفاده از رویکردهای جدید برای تعیین وزن شاخص ها
چهار اونالیز مولفه‌های اول1267 (اونالیز مولفه‌های اصلی باندهای 1، 2، 6 و 7)، 2456، 2467 و 3467 انجام و نتایج جهت شناسایی بهترین مولفه‌ای که قادر به نمایان ساختن ویژگیهای نشت هیدروکربن باشند ارزیابی گردید.


نقش سازمان یادگیرنده در افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)
با بررسی‌های صورت گرفته، چهار شاخص 1267 PC2-PC3 (اختلاف مولفه دوم و سوم در انالیز مولفه‌های اصلی باندهای 1، 2، 6 و 7)، 2456 PC2-PC3، 2467 PC2-PC3 و 3467 PC2-PC3 در یک پنجره 3×3 به مرکزیت پیکسل نشتی مورد هستفاده برنامه گرفت.


مدیریت پویای پورتفوی مشتریان با اندازه‌گیری ریسک یکطرفه کاهش ارزش دوره عمر مشتری
در نهایت در یک سیستم چندوقته ، از بین 7 موقعیت نقل شده 6 موقعیت بعنوان نشت شناسایی شد.


سنجش آمادگی سازمانی شرکت گاز استان یزد برای بکارگیری مدیریت دانش
بررسی‌های میدانی انجام شده صحت نتایج را تائید کردند.

روش پیشنهادی متد بدیعی را جهت شناسایی نشت خزوز انتقال گاز ارائه کرده هست.

جدید بودن تکنیک مورد هستفاده بعلاوه ارزان بودن اون و هستفاده از مجموعه داده جدید می‌توانند بعنوان ویژگیهای روش پیشنهادی درنظر گرفته شوند.

همچنین شاخص 1267 PC2-PC3 نیز برای اولین بار در شناسایی نشت هیدروکربن هستفاده شده هست که می‌تواند بعنوان ویژگی دیگر تحقیق ذکر شود.
72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews

برنامه‌ریزی زنجیره تامین معکوس در شرایط نزولی بودن قیمت کالا و هزینه تولید با تقاضای قطعی پویا
توسعه نمودارهای کنترل برای پایش داده‌های قابلیت اطمینان در فرایندهای چند مرحله‌ای
ارائه‏ مدل جدید و حل مساله‏‌ی زمان‏بندی چند هدفه با در نظر گرفتن اثر یادگیری با استفاده از الگوریتم‏‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
مسیریابی موجودی با پنجره زمانی و در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت در یک دوره برنامه ریزی متناهی
سنجش راهبردی مدیریت دانش سازمانی، با رویکرد جایزه جهانی MAKE در محیط فازی، مطالعه موردی: صنایع غذایی هلدینگ اتکا
طراحی بهینه خرپاهای فولادی با رویکرد الگوریتم های متا اكتشافي
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*