ارزش گذاری بوستان جوانمردان تهران بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

زمانبندی گروهی کارها با زمان آماده سازی وابسته به توالی با فرض عدم توقف در مساله ی جریان کاری انعطاف پذیر
بررسی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیر با استفاده از مدل شعاعی و غیرشعاعی تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق به
بکارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری در حل مسأله مکانیابی تسهیلات سلسله‌مراتبی با در نظر گرفتن ساختار صف
مکان‌یابی تسهیلات اضطراری با در نظرگرفتن زمان‌ های سفر وابسته به تراکم ترافیک
ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشگاه شمال با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها در محیط فازی
بررسی پذیرش دولت الکترونیک توسط مشترکین صنعت آب وفاضلاب جهت ایجادبسترمناسب (مطالعه موردی شهرارومیه )
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

ارزش گذاری بوستان جوانمردان تهران بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی بوستان جوانمردان شهرستان تهران با هستفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط هست.


تبلیغات و قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین دوکانالی با رویکرد بازی‌های دیفرانسیلی
برای بررسی شرایط موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد.


بررسی استفاده از زیرساخت‌های علم الکترونیکی در تولید و توزیع دانش
داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه حضوری با 383 نفر بازدیدنماينده از منطقه مزبور در زمستان 1392 جمع آوری شد.


توسعه مدل ازریابی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های هوایی داخلی
نتایج نشان داد که 43% از بازدیدنمايندگان حاضر به پرداخت مبلغی جهت هستفاده از بوستان مزبور هستند.


ارزش‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با استفاده از اختیار معامله قسطی
همچنین در برآورد با معیارهای اقتصادی- اجتماعی متغیرهای نوع شغل، وضعیت سرپرستی، درآمد و میزان رضایت از بوستان اثر معنادار مثبت و متغیرهای وضعیت تأهل، سن، هزینه و قیمت پیشنهادی اثر معنادار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت دارند.


بهینه سازی مساله مکان یابی، مسیریابی و موجودی با وجود محدودیت ظرفیت انبار، محدودیت بودجه و ناوگان حمل و نقل ناهمگن با استفاده از روش های فرا
میانگین تمایل به پرداخت 034/3286 تومان و ارزش تفریحی سالانه بوستان 7676175424 تومان برآورد شد و در برآورد با معیارهای اجتماعی- روانی متغیرهای هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتار درک شده و نگرش اثر معنادار مثبت و متغیرهای وضعیت تأهل، سن و قیمت پیشنهادی اثر معنادار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت دارند.


مدلسازی و حل مسئله مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن عکس‌العمل رقیب با قیمت‌گذاری
میانگین تمایل به پرداخت 300/3727 تومان و ارزش تفریحی سالانه بوستان 8706972800 تومان برآورد شد.


ارائه مدل مبتنی بر فلسفه نقطه تمایز برای مقابله با اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین تک محصولی فسادپذیر


رویکرد تلفیقی تئوری فازی و الگوریتم های فراابتکاری در بهینه‌سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تامین چند سطحی


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews

استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به منظور اولویت ‏بندی شهرهای استان اصفهان جهت استفاده از انرژی خورشیدی
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به منظور ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌های تحقیقاتی با استفاده از روش Fuzzy UTASTAR (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق ی
مدلی جهت ارزیابی رضایت‌مندی تامین‌کنندگان در روابط خریدار و تامین کننده
قراردادهای آتی طلا به عنوان ابزار پوشش ریسک یا یک سرمایه‌ی امن: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
مکان‌یابی ایستگاه‌های اورژانس با تقاضای پویا (مطالعه موردی: شهر سبزوار)
ارائه مدلی برای تعیین میانگین بهینه‌ی فرآیند
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*