اولویت بندی مدل‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم شواهد


اولویت بندی مدل‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم شواهد
در سالهای اخیر کسب و کارها با چالش هایی نظیر تغییرات سریع محیطی روبرو بوده‎اند، چرا که محیط ها از حالت متمرکز و محصور، به بخش‏ها، تغییر یافته و از طریق فرایندهای کسب و کار گشوده‏شده‏اند، این فرایندها به دلیل ارتباطات متقابل مولفه های داخلی‌شان و تاثیرات متقابل خود با محیط، پیچیدگی بسیاری را نشان می‏دهند.


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد، جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی با استفاده از روش های MCDM (مطالعه موردی: دانشگاه خوارزمی)
بنابراین، ساوقتها برای وفق یافتن با محیط‏های پیچیده‏ی امروزی، به قابلیت‏های مدیریت فرایندهای کسب و کار توجه بیشتری نشان می‏دهند عموماً، مدیریت فرایند کسب و کار، به مفهوم توسعه موارد کاربردی کسب و کار که مستقیماً منطق اجرایی فرایندهای زیربنایی را دنبال می نمايند، مطرح شده هست.


ارائله الگوریتمی کارا برای حل مسئله زمان‌بندی فلوشاپ ترکیبی
در این تحقیق با تکیه بر اهمیت موضوع مدیریت فرایندهای کسب و کار در ساوقتها و نیز نقش اون در اجرای اثربخش هستراتژی های اتخاذ شده در هر ساوقتی؛ سعی در انتخاب بهینه‌ترین مدل مدیریت فرایندهای کسب و کار با هستفاده از مفهوم مدل کارت امتیازی شده هست.


مدل قیمت گذاری در بازار رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های موجودی و مسیریابی در یک سیستم زنجیره تأمین
همچنین جهت اولویت بندی مدل های مختلف مدیریت فرایند کسب و کار از رویکرد تئوری شواهد هستفاده گردیده هست به طوری که تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و الگوریتم شواهد (ER) برای اولین بار انجام گرفته و موجب اعتبار بخشیدن به فرایند انتخاب شده هست.


ارائه و حل یک مدل دوهدفه کنترل موجودی با درنظر گرفتن ویژگی‌هایی نظیر تخفیف، دوباره‌کاری و کمبود در شرایط عدم قطعیت
در پایان نیز یک مثال عینی از یک موسسه فرهنگی جهت نشان دادن کاربرد مدل در واقعیت ارائه گردیده هست.


ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در حوزه‌های بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری (با استفاده از BSC و FAHP)


مدل‌سازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با به‌کارگیری رویکرد گروهی ‌در طبقه‌بندی چند‌کلاسه


54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews

ارائه ی مدل دو سطحی و روش حل برای مسئله حمله به تسهیلات سلسله مراتبی ظرفیت دار تحت شرایط حمله در سطوح مختلف
دسته‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با به کارگیری روش تحلیل عاملی
بودجه‌ریزی دانشکده‌های یک دانشگاه با ترکیبی از مدلهای تحلیل پوششی داده ها و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)
ارائه مدلی برای شناسایی همه گیری بیماری از طریق سامانه سپاس
ارائه و حل مدل حداکثر پوشش با درنظر گرفتن پوشش تدریجی با شعاع متغیر طی چند دوره زمانی
تبدیل داده های انبوه به دانش
ارایه رویکردی برای ارزیابی شهرک‌های فناوری در توسعه اقتصادی منطقه‌ای مطالعه موردی: شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه
حل مسأله زمان‌بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*