طراحی سبد سرمایه‌گذاری پایدار با استفاده از رویکرد سناریونگاری

طراحی سیستم ارزیابی و کنترل طرحهای تحقیقاتی به منظور افزایش بهره‌وری
تدوین استراتژیهایی برای اعمال یک سیستم مدیریت تولید تلفیقی در یک کارخانه تولیدی
ارزیابی اقتصادی خصوصی‌سازی در صنایع واگذار شده پتروشیمی مطالعه موردی (پتروشیمی آبادان)
بررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
برآورد توابع هزینه و تقاضای نهاده‌های محصول برنج مورد: استان گیلان 1376
بررسی پتانسیلهای معادن استان (مازندران و گلستان) و امکان سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی به منظور بهره‌برداری از آن
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

طراحی سبد سرمایه‌گذاری پایدار با استفاده از رویکرد سناریونگاری
هدف از این پژوهش، ارائه رویکردی نوین در بکارگیری برنامه‏ریزی بر مبنای سناریو در طراحی سبد سرمایه‏گذاری، با هستفاده از داده‏های کیفی برگرفته شده از دانش و تجربه خبرگان حوزه مالی می‏باشد.


بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)
این پژوهش شامل سه گام اصلی می‏باشد: تعیین شرایط بحرانی، سناریونگاری و محاسبه شاخص پایداری.


ارائه الگوی تحلیل استراتژیک صنعت خودروی سنگین-مطالعه موردی صنعت خودروی سنگین ایران
به این ترتیب ابتدا به شناسایی شرایط عدم قطعیت بحرانی می‏پردازیم.


شناسایی و طبقه‌بندی روشهای سنجش تاثیر سیاستهای علم و تکنولوژی در فرآیند توسعه کشورها
سپس با هستفاده از پرسشنامه و سنجش دیدگاه خبرگان به سنجش میزان همسانی و سناریونگاری می‏پردازیم.


اثرات استفاده از نرخهای دوره‌ای و معرف برق
و در گام آخر با هستفاده از داده‏های بدست آمده در مراحل قبل به تعیین میزان پایداری و در نتیجه انتخاب صنایع پایدار خواهیم پرداخت.


بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه
به منظور بررسی میزان توانایی این روش در تعیین یک سبد مناسب از سهام صنایع بورسی، تمامی صنایع درگیر در بورس شهرستان تهران را از نظر میزان پایداری مورد بررسی برنامه خواهیم داد.


ارزیابی اقتصادی ساخت تجهیزات و قطعات در شرکت سهامی پتروشیمی آبادان
این پژوهش با درنظر داشتن دیدگاه کلان به مسئله طراحی سبد سرمایه‏گذاری، تمرکز خود را بر روی صنایع به جای شرکت‏های سهامی برنامه داده هست.


توابع تولید کشت گندم و هزینه تولید در استان گلستان در سال زراعی (1375-76)
برنامه‏ریزی پایدار یک رویکرد ادغامی از برنامه‏ریزی بر مبنای سناریو و مفهوم پایداری هست.


بکارگیری تئوری فازی در توسعه مدلهای اقتصادسنجی
از ویژگی‏های اصلی این رویکرد می‏توان به تأکید اون بر هستفاده از متغیرهای کلان به جای دو متغیر ریسک و بازده، توانایی بکارگیری داده‏های کیفی و توجه به آینده بجای بکارگیری داده‏های گذشته دانست.
54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews