بهینه‌سازی مسئله جریان کارگاهی چند هدفه در حالت تولید دسته‌ای به کمک الگوریتم‌های فراابتکاری

پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در سد شهید رجایی با تاکید بر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه
شناسایی عوامل موثر در جذب تکنولوژی و ارزیابی تناسب تکنولوژی ساخت تلفن همراه با توانائیهای صنعتی صنایع مخابرات ایران
برنامه‌ریزی استراتژیک (پژوهشگاه صنعت نفت )
ایجاد یک روش تقریبی جدید برای محاسبه تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی
ارزیابی اقتصادی و بررسی توجیه سرمایه‌گذاری در تاسیسات توزیع برق استان مازندران
بررسی عوامل موثر بر تولیدات نورد گرم در شرکت فولاد مبارکه با تاکید بر پاداش‌های مالی
Is there a way to get Eclipse to treat 4 spaces exactly as it treats a tab?
When using mylyn trac connector how to attach screenshot?
Is it possible to access @task with mylyn?
Where can I find the value of JUNIT_CONTAINER in Eclipse?
How to configure eclipse to autosave on run?
How do I get support for GPB in Eclipse?
maven classpath container refresh job
SVN - How to set all files to same revision number and date
How do I search files in Eclipse so the results shows files that do NOT contain the search term?
Eclipse: bind some key for all unit tests

بهینه‌سازی مسئله جریان کارگاهی چند هدفه در حالت تولید دسته‌ای به کمک الگوریتم‌های فراابتکاری
وقت‌بندی یک مساله تصمیم‌گیری می‌باشد که در محیط‌های تولیدی و خدماتی به کار برده می‌شود و عبارت هست از تخصیص تعدادی منابع محدود به مجموعه‌ای محدود از کارها در طول وقت با هدف بهینه کردن یک یا چند هدف.


بهینه‌سازی عوامل موثر در میکرونیزاسیون نیتروگوانیدین با استفاده از روش طراحی آزمایشها
در دنیای رقابتی امروز برای بقا باید با وقت حرکت کرد.


بررسی تاثیر سهم کالاهای قابل صدور بر درآمد عمومی (در استان مازندران)
برای این منظور باید کلیه فعالیت‌ها برای رسیدن به موقع به هدف نهایی وقت‌بندی و ترتیب‌دهی شوند.


توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک با نگرش بهره‌وری تحقیق موردی در صنایع روغن خوراکی
توالی عملیات نقش بسیار مهمی در مسائل امروزی شرکت‌ها دارد.


حل مسئله تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن جرایم زودکرد و دیرکرد
بنابراین بررسی توالی عملیات در محیط‌های مختلف و با معیارهای مختلف یک گام مثبت جهت حفظ بقا می‌باشد.


مدل‌سازی تخصیص منابع زیرزمینی (سنگ آهن، مس ، نفت و طلا)
مسائل وقت‌بندی با توجه به محیط کاری به گروه‌های مختلف وقت‌بندی تک ماشین، وقت‌بندی ماشین‌های موازی، وقت‌بندی جریان کارگاهی، وقت‌بندی کارکارگاهی، و ....


مدلسازی، شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی بخش کوره بلندهای تمام اتوماتیک یک واحد بزرگ صنعت فولاد
تقسیم می‌شوند.


بررسی فنی، اقتصادی مونتاژ کامپیوتر شخصی در ایران
ماشین های تولید دسته ای که به پرداخت هموقت چندین کار به طور هموقت می پردازند، کمک می نمايند تا تولیدات سریعتر و آسانتر انجام گیرند.


ارائه یک الگوریتم ژنتیک تلفیقی برای حل مسائل غیر کلاسیک زمانبندی کارگاهی
در وقت بندی تولید ماشین های پردازشگر دسته ای به دو سوال جواب داده می شود 1- هر کار به کدام دسته تعلق گیرد؟ 2- ترتیب توالی دسته ها روی ماشین ها چگونه باشد؟ هدف اصلی این پایاننامه ارائه مدلی چندهدفه در حوزه وقت‌بندی تولید دسته‌ای در محیط جریان کارگاهی با در نظر گرفتن تعداد دلخواه ماشین تولید دسته‌ای می باشد و هموقت برای ماشین‌ها یک ظرفیت و برای هر کار اندازه‌ای تعیین می شود.این مدل در صنایعی که از سیستم تولید دسته‌ای مانند صنایع شیمیایی ، صنایع تولید اجسام نیمه هادی ، تولیدات الکترونیکی و صنایع تولید دارویی توسعه یافته هستفاده می‌شود و دو هدف حداکثر وقت تکمیل (Cmax ) و مجموع وقت در جریان ساخت ( ( را مد نظر برنامه داده هست.

محدودیت ها نیز ناظر بر ظرفیت هر ماشین می باشد.

مسئله با سه روش فرا‌ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب نسخه 2 ( NSGAII ) و الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات ( MOPSO ) و الگوریتم تکاملی شدت پارتو نسخه 2 (SPEAII) حل شده هست.

نتایج نشان می‌دهد میانگین مقادیر بدست آمده از الگوریتم تکاملی شدت پارتو نسخه 2 برای هر دو تابع هدف کمتر از هر دو الگوریتم دیگر می‌باشد.
54 out of 100 based on 39 user ratings 164 reviews