مدل بهینه‌سازی استوار برنامه تولید ادغامی در زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت برای انتخاب تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان


مدل بهینه‌سازی استوار برنامه تولید ادغامی در زنجیره تأمین سبز تحت شرایط عدم قطعیت برای انتخاب تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان
در فضای رقابتی امروز، شرکت‌ها به دنبال ابزارهایی هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را در حد امکان کاهش دهند.


زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
زنجیره تأمین به‌عنوان پروسه‌ای که نیازمند مدیریت صحیح و جامع هست، یکی از حوزه‌های مهم برای بررسی هزینه‌های هر ساوقت و عملکرد اونها می‌باشد.


بهینه‌کردن استقرار ماشین‌آلات طرح اجاق گاز در شرکت ایرانسیلندربا استفاده‌از برنامه‌های موجو
سه قسمت زنجیره شامل تأمین، تولید و توزیع هست که نیازمند هماهنگی هر چه بیشتر می‌باشند.


بهینه‌سازی زمانبندی کوتاه مدت توان تولیدی در سیستمهای قدرت‌آبی - حرارت
همچنین رشد فزاینده تقاضای مشتریان به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته برای عرضه محصولات سبز (بدون اثر مخرب بر محیط زیست) و از طرفی فشار مقررات دولتی جهت اخذ هستانداردهای زیست محیطی، مفهوم زنجیره تأمین سبز و مدیریت اون را پدیدار ساخته هست.


شاخصهای بهره‌وری در مهندسی صنایع
لذا زنجیره تأمین سبز به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد جهت کسب مزیت‌های رقابتی مورد توجه مدیران زنجیره تأمین هست.


بررسی استراتژی توسعه صنعتی (تدوین و سازماندهی سیستم اطلاعات‌برای توسعه تکنولوژی کشور)
با توجه به اونکه برنامه‌ریزی تولید ادغامی یکی از فعالیت‌هایی می‌باشد که در سطح تاکتیکی و عملیاتی زنجیره تأمین مطرح می‌شود، در این پژوهش به‌منظور یکپارچگی اعضای زنجیره و افزایش سود شرکت‌ها به ارائه مدل برنامه تولید ادغامی در زنجیره تأمین سبز برای انتخاب تأمین‌نمايندگان، تولیدنمايندگان و توزیع‌نمايندگان پرداخته‌شده هست.


کاربرد تکنیکهای کنترل پروژه در پالایشگاه بندر عباس (گاز)
در مدل پیشنهادی چندین تأمین‌نماينده، تولیدنماينده و توزیع‌نماينده در نظر گرفته شده و سه معیار قیمت، کیفیت و وقت تأخیر به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب اعضای زنجیره مدنظر برنامه داده‌شده هست.


بررسی تطبیقی برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران
برای سبز در نظر گرفتن زنجیره تأمین هم مقدار گاز کربن منتشرشده در اثر حمل‌ونقل محصولات و مواد اولیه و تولید محصولات در مراکز تولیدی را لحاظ می‌کنیم.


بررسی انتقال تکنولوژی تولید سرامیکهای صنعتی برای مصرف درساخت لامپ‌ها و امکان توسعه آن برای تولید سایر مصارف و بررسی
در این پژوهش نیز برخی از پارامترهای مدل همچون تقاضا، قیمت خرید و فروش، هزینه‌های تولیدی، نگهداری و کمبود به علت ماهیت اونها، به‌صورت غیرقطعی در نظر گرفته‌شده‌ و برای مقابله با عدم قطعیت پارامترها، از رویکرد بهینه‌سازی هستوار هستفاده می‌شود.

همچنین جهت اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، مطالعه موردی در شرکت کاغذسازی تبریز انجام گرفته و نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با نتایج واقعی شرکت مقایسه شده هست.
66 out of 100 based on 41 user ratings 566 reviews