بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه مستقیم


بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه مستقیم
آبشکن‌ها سازه‌هائی هستند که معمولا به شکل مستطیلی و عمود بر ساحل احداث می‌شوند و نقش موثری در ساماندهی رودخانه دارند ولی ایجاد حفره آبشستگی موضعی در دماغه و گسترش اون باعث می‌شود تا پایداری و ایمنی آبشکن‌های رودخانه‌ای به مخاطره بفتد.


طراحی نظام مناسب برای انتقال تکنولوژی
در سال‌های اخیر آبشکن‌هایی به شکل صفحات مثلثی که با زاویه 20 تا 30 درجه نسبت به ساحل احداث می‌شوند در مجاری سینوسی و یا قوس 90 درجه مورد مطالعه قرارگرفته و تاثیر مفید اون در ساماندهی رودخانه نیز تایید شده هست ضمن اینکه ابعاد حفره آبشستگی اطراف دماغه کمتر هم شده هست.


ارزیابی وضعیت انتقال تکنولوژی در صنعت لاستی
از اونجا که چنین اطلاعاتی در مسیرهای مستقیم با کاربد آبشکنهای مثلثی وجود ندارد این تحقیق انجام شده‌است.


مطالعه مسایل تولیدی چند مرحله‌ای
برای رسیده به اهداف این تحقیق دو سری آزمایش با صفحات مستطیلی و مثلثی انجام گرفت.


توسعه الگوریتمی جهت کاربرد تئوری محدودیت هادر زمانبندی پروژه
آزمایش‌ها در شرایط آب زلال و با صفحات مثلثی در فواصل Le 3و Le 4و Le 5وLe6 درون فلومی به عرض 56/0 متر و طول 3/7 متر و ارتفاع 6/0 متر برای چهار عدد فرود و عمق ثابت16/0 متر انجام شد.


بررسی و تعیین عملکرد اقتصادی زیر شاخه‌های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه
برای رسوبات بستر نیز از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواختmm 7/0 هستفاده شد.


بررسی و بهینه‌سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی و ماکروارگونومی
با هستفاده از اونالیز ابعادی شرایط بی‌بعد هستخراج شد.


نگرشی نوین در تجزیه و تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستم‌های اطلاعات
نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش عدد فرود جریان، در فواصل Le 3و Le 4و Le 5وLe6 ابعاد چاله فرسایشی در جهت طول، به ترتیب44% ،40% ،48% و 43% ،عمق به ترتیب 46% ،41% ،44%، 40%و عرض چاله آبشستگی در همه فواصل به میزان 33% افزایش یافته هست.


الگویی برای مدیریت ضایعات در یک سیستم تضمین کیفیت به کمک کامپیوتر در صنعت آهنگری
حداکثر عمق آبشستگی برای صفحات مستطیلی، به میزان بیش36% بیشتر از حداکثر عمق آبشستگی صفحات مثلثی اندازه گیری شده هست..

همچنین در هر عدد فرود ثابت با افزایش فاصله ، ابعاد چاله آبشستگی اطراف دو ردیف اول و دوم صفحات کاهش یافت.
54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews