ارائه مدلی دو هدفه برای ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه با استفاده از رویکرد استوار


ارائه مدلی دو هدفه برای ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه با استفاده از رویکرد استوار
مدیریت ریسک پروژه یکی از بخشهای مهم و تأثیرگذار مدیریت پروژه میباشد که سعی در به حداقل رساندن اثر ریسکهای منفی (تهدید) و حداکثرسازی اثر ریسکهای مثبت (موقعيت) دارد.


بررسی عوامل موثر در بهبود واحدهای طراحی مهندسی در صنایع تابلوسازی برق
این بخش از مدیریت پروژه به طور کلی به دو مرحله عام ارزیابی و جواب به ریسکهای پروژه تقسیم میشود.


ارائه روشی میان‌بر برای برآورد هزینه سرمایه‌گذاری در صنایع فرایندی ایران
طبق نظر اکثر کارشناسان، بخش جواب به ریسک از مدلها و ابزارهای معدودی برخوردار هست و میتوان فرمود که حوزه جواب به ریسکهای پروژه نیازمند ارائه تحقیقات و پژوهشهای بیشتری هست.


گسترش مدل شبیه‌سازی جهت افزایش مطلوب ظرفیت تولید یک محصول صنعتی
در این پژوهش یک مدل بهینهسازی دو هدفه و با هستفاده از رویکرد هستوار پیشنهاد شده هست که هدف اون تعیین اقدامات مناسب جواب به ریسکهای پروژه هست.


بهبود کیفیت در صنایع ماشین لباسشوئی با استفاده از روش گسترش فعالیتهای کیفی
مدل پیشنهادی دو جنبه مهم پروژه یعنی وقت و هزینه را بوسیله توابع هدف خود بهینه میکند.


طراحی سیستم جامع اطلاعاتی فنی، مهندسی و تولید در صنایع چوب و کاغذ مازندران
یک هدف مدل کمینه کردن هزینه پروژه و هدف دیگر اون به حداقل رساندن اثر وقتی ریسک (بیشینهسازی معیار هستواری) هست.


ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری گروهی برای انتخاب استراتژی
ایده کلی مدل بدین صورت هست که با در نظر گرفتن معیار شناوری آزاد فعالیتها، سعی در انتخاب جواب به ریسکهایی را دارد که اثر وقتی اونها بیشتر از شناوری فعالیتهای تحت تأثیر ریسک باشد.


مدل‌سازی جهت بهبود بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب با استفاده از تکنیک الگوگیری
روشهای حل ارائه شده در سه دسته دقیق، ابتکاری و فراابتکاری و به سه روش شمارش صریح، الگوریتم حلقوی و الگوریتم ژنتیک بیان شدهاند.


بهینه‌سازی پخش بار در بین نیروگاههای حرارتی
برای اعتبارسنجی مدل، ده نمونه پروژه در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد شده هست و مسائل توسط سه روش ارائه شده حل شده هست و نتایج حاصل از اونها مورد تحلیل بررسی برنامه گرفته هست.

بررسی نتایج نشان میدهد که هرکدام از روشهای پیشنهادی دارای نقاط ضعف و قوت میباشند اما با توجه به کارایی روش ابتکاری حلقوی این راهحل برای مدل پیشنهاد میشود.

در نهایت مدل در یک مطالعه موردی مربوط به پروژه زیرسازی راه آهن گلگُهر-شیراز پیادهسازی شده هست و نتایج مربوط به اون تحلیل گردیده هست.
66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews