بررسی همبستگی درک سازمانی استراتژی و فرهنگ سازمانی


بررسی همبستگی درک سازمانی استراتژی و فرهنگ سازمانی
چکيده ابزارهاي پياده‌سازي و تعيين نقشه ‌راه هستراتژي بيش از سي سال هست كه از مهم ترين شرایط پيشرفت در ساوقت‌ها شناخته شده‌اند.


توالی محصولات در خط مونتاژ چند مدلی و متعادل‌سازی خط
از طرف ديگر آماده‌سازي ساوقت‌هاي براي درك اين آمادگي و همينطور توانايي درك ساوقت از همبستگي در اين جهت بوده ‌است.


مدیریت هزینه پروژه
مطالعات مختلف بسياري در طي سالها سعي بر شناسايي راه‌كارهاي ساوقت،‌نگرش ساوقتي و همينطور توانايي‌هاي مختلف داشته‌اند.


مطالعات امکان‌پذیری و تعیین استراتژی مناسب جهت توسعه صنعت صفحه نمایش کامپیوتر در ایران (با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره)
اين مطالعات تا حدي پيشرفت كه منجر به گرايش جديد در مطالعات ساوقتي به نام روانشناسي ساوقتي گرديد، جمع‌آوري اين مطالعات طرح‌هاي جديد بر ساوقت‌ها منتج به تعاريف جديد و گسترده‌اي در فرهنگ ساوقتي گرديد.


مسیریابی با استفاده از شبکه‌های عصبی
در اين مطالعه با هستفاده از يك لوازم بومي‌شده اندازه‌گيري تحليل رايشانكرد نقشه هستراتژي ساوقت با هستفاده از كارت امتيازي و بررسي همبستگي اون با مدل دنيسون، سعي بر اون داريم تا نشان دهيم آيا رايشانكرد هستراتژي را مي‌توان با فرهنگ ساوقتي سنجيد ‌و همينطور برعكس آمادگي ساوقت براي هستراتژي‌ها را مي‌تواند با هستفاده از تعيين سطح فرهنگ ساوقتي تعيين كرد.


تدوین متدولوژی برای پیاده‌سازی سیستم‌های شیئی‌گرا
در اين مطالعه سعي بر يافتن همبستگي بين شاخص‌هاي كارت امتيازي متوازن و فرهنگ ساوقتي بوده ‌است.


الگویی برای پیاده‌سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه
از طرف دیگر نوع همبستگي در صورت وجود چگونه ‌است.


امکان‌سنجی طرح تولید سوسیس و کالباس در شهرستان ورامین
آيا اين دو مي‌توانند بر هم اثر بگذارند و اثربخشي تغييرات در كدام ايشانژگي فرهنگي بر كدام منظر كارت امتيازي را مي‌توان مشاهده نمود.


بررسی روش و تعیین آزادترین تلرانسهای ممکن
ديده شد که اين همبستگي در نگرش وضعيت جاري با فرهنگ ساوقتي وجود دارد.

هر دو معياري كه با هم همبستگي ‌داشته‌اند از نوع همبستگي مستقيم بوده هست و از طرف ديگر نظر به اينكه محاسبات نشان از همبستگي دو طرفه بوده ‌است لذا تأثير بر هر كدام بر ديگري نيز موثر خواهد بود و همينطور ديده شد كه بيشترين تأثير ‌گذاري بين ايشانژگي سازگاري در ساوقت و منظر رشد و يادگيري، يكپارچگي رشد و ياد‌گيري مي‌باشد.

واژه‌هاي كليدي: فرهنگ، كارت امتيازي متوازن، آزمون همبستگي پيرسون ، درک ساوقتی هستراتژی


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews