خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری مشتریان بانک


خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM و رویکرد داده کاوی برای افزایش وفاداری مشتریان بانک
در بازار به شدت رقابتی امروز و به طور خاص در زمینه موسسه ماليداری حفظ و نگهداری مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار هست.


تخصیص منابع و زمان‌بندی تعمیرات اساسی هلیکوپتر با روش برنامه‌ریزی چند پروژه‌ای
پس از شناسایی مشتریان، ساوقتها باید در پی افزایش میزان رضایت و وفاداری اونها باشند.


طراحی سیستم کنترل فرایند برای یک واحد صنعتی
ارزش دوره عمر مشتری ، مفهومی هست که میتواند به موسسه ماليها کمک فراوانی نماید.


سیستم مکانیابی دفاتر فروش بلیط اتوبوس‌های بین شهری در تهران
این مفهوم بیانگر ارزشی هست که مشتری در طول دوره عمرش برای موسسه مالي ایجاد میکند و هدف اصلی از محاسبه اون، ایجاد یک برداشت از مشتریان بر پايه ارزشی هست که برای موسسه مالي دارند که با هستفاده از مدلهای مختلف تعیین میگردد.


کاربرد برنامه‌ریزی چند مرحله‌ای در صنعت چینی
یکی از پرکاربردترین مدلها جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری، مدل آر.اف.ام هست.


سیستم اطلاعات مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
این تحقیق نیز با هستفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام.


کاربرد شبکه‌های پتری در تخصیص منابع پروژه‌ها
به دنبال بخشبندی و تحلیل ویژگی های مشتریان بر پايه ارزش دوره عمر اونها میباشد تا زمینه را جهت شناسایی مشتریان کلیدی و سودآور، انتخاب هستراتژیهای مناسب با توجه به ویژگیهای مشتریان هر بخش در جهت بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری فراهم نماید.


اولویت‌بندی استراتژیهای سازمان خدمات شهری در زمینه مواد زائد جامد
بر این پايه پس از آماده سازی داده های مشتریان موسسه مالي ، مدل آر آف ام برای 28660 مشتری اجرا شده و مشتریان بر پايه سه ویژگی مدل امتیاز دهی شدند.


ارزیابی رقبای یک شرکت تولیدی
سپس با هستفاده از شاخص دیویس بولدین تعداد بهینه خوشه مشخص شده که مشتریان به 7 خوشه، گروه بندی شده و به سه روش خوشه بندی شدند.

در ابتدا روش کا میانگین با روش سی میانگین فازی اجرا و مقایسه شده و در نهایت روش کا میانگین و الگوریتم رقابت هستعماری اجرا و مقایسه شدند.

7 خوشه ایجاد شده تجزیه و تحلیل شده و پیشنهاد هایی برای بهبود روابط با مشتری ارائه گردید.
66 out of 100 based on 51 user ratings 1076 reviews