توسعه مدل های جدید سیاست سفارش اقتصادی تورمی در فضای مارکوفی


توسعه مدل های جدید سیاست سفارش اقتصادی تورمی در فضای مارکوفی
تحولات اقتصادی و بروز پدیده تورم، فصل جدیدی از مسائل موجودی را مطرح نموده هست که در اون هزینه ها در طول افق وقتی متاثر از این تغییر نموده و به تبع اون سیاست سفارش اقتصادی نیز تغییر می نماید.


سیستم اطلاعات مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
از سال 1975 که نخستین مدل کنترل موجودی تورمی ارائه شد، تا کنون مقالات مختلفی در این زمینه ارائه شده که در اغلب اون ها نرخ تورم در طول افق وقتی ثابت و شناخته شده در نظر گرفته می شود، به جز موارد معدودی که این نرخ به صورت احتمالی و فازی در نظر گرفته شده هست.


کاربرد شبکه‌های پتری در تخصیص منابع پروژه‌ها
از طرفی تجربه نشان می دهد که در مورد نرخ تورم، وقتی وضعیت کنونی معلوم باشد، وضعیت های گذشته اثر زیادی بر وضعیت های آینده نخواهد داشت.


اولویت‌بندی استراتژیهای سازمان خدمات شهری در زمینه مواد زائد جامد
بر این پايه در این تحقیق، در مدل اول مدل سفارش اقتصادی کلاسیک در شرایط مارکوفی در نظر گرفته شده هست.


ارزیابی رقبای یک شرکت تولیدی
در مدل دوم نیز علاوه بر فرض کردن تغییرات نرخ تورم به صورت یک زنجیره مارکوف، هزینه خرید کالا نیز به صورت یک فرایند مارکوف وقت- پیوسته در نظر گرفته می شود.


بکارگیری نگرش تئوری محدودیتهای در بهبود کارخانجات تولیدی
جهت مدل سازی هر دو مساله از تحلیل رفتار سیستم موجودی در افق وقتی با روش ارزش فعلی هستفاده شده هست.


کاربرد مفاهیم "مدیریت سیاست " به منظور اجرای فعالیت‌های بهبود در شرکت رجا
مدل های ارائه شده در طول افق وقتی محدود، تعداد بهینه سفارش را تعیین می نماید.


طراحی سیستم ارائه خدمات در پایانه مرزی بازرگان
نتایج تئوریک به دست آمده با هستفاده از مثال های عددی و تحلیل حساسیت مورد ارزیابی برنامه می گیرند.


بررسی سیستم رادیویی بهینه برای شهرداری تهران72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews