توسعه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با هدف اعتبارسنجی متقاضیان گروه‌بندی شده تسهیلات بانکی


توسعه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با هدف اعتبارسنجی متقاضیان گروه‌بندی شده تسهیلات بانکی
هدف این رساله توسعه روش تحلیل پوششی داده‌ها از دو جنبه نظری و کاربردی هست.


بکارگیری نگرش تئوری محدودیتهای در بهبود کارخانجات تولیدی
از جنبه نظری مدل تحلیل پوششی داده‌ها به گونه‌ای توسعه داده شده هست که 1-با جلوگیری از کارا شدن چندین واحد، لزوم بکارگیری روش‌های موسوم به ابرکارایی که به منظور افزایش تفکیک پذیری بکارگرفته می‌شوند، از بین برود و 2- اثرات سه گانه در داده‌های گروهی(اثرات کارایی بین گروهی، درون گروهی و کل ) در یک مدل به صورت هموقت درنظر گرفته شود.


کاربرد مفاهیم "مدیریت سیاست " به منظور اجرای فعالیت‌های بهبود در شرکت رجا
از جنبه کاربردی نیز اعتبارسنجی متقاضیان اعتباری گروه‌بندی شده مورد هدف هست که بدین منظور از داده‌های 169 مشتری حقوقی موسسه مالي توسعه صادرات ایران که در ده گروه صنعتی توزیع شده‌اند، هستفاده شده هست و مدل‌های مربوطه برای هر یک از این داده‌ها اجرا و مورد تحلیل برنامه گرفت.


طراحی سیستم ارائه خدمات در پایانه مرزی بازرگان
مدل‌های توسعه یافته در این رساله بر پايه مدل‌های پایه‌ای ورودی‌محور وخروجی‌محور CCR، BCC وSBM شکل گرفته هست و برای افزایش تفکیک پذیری از مفهوم واحدهای ایده‌آل هستفاده شده هست به طوریکه در نهایت 5 مدل ریاضی جدید گروه محور-ایده آل محور ارائه شد.


بررسی سیستم رادیویی بهینه برای شهرداری تهران
کلیه 5مدل ارائه شده برای حالت خروجی محور توسعه داده شده هست که حالت ورودی محور اون بر پايه اصول حاکم برای مدل های توسعه یافته، قابل تعمیم هست.


طراحی سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی تولید. مطالعه موردی: شرکت ایران کاوه
برای مقایسه نتایج ضمن در نظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر مدل‌های پایه‌ای، از مدل اندرسون-پیترسون در راستای سنجش میزان تفکیک‌پذیری هستفاده شده هست.


طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و یکپارچه‌سازی آن با سیستم کیفیت موجود برای تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع
نتایج حاکی از اون هست که مدل‌های پیشنهادی توانسته هست اثرات 3گانه کارایی‌های مرتبط با داده‌های گروه‌بندی شده را در رتبه‌بندی لحاظ نماید ضمن اینکه از کارا شدن چندین واحد جلوگیری شده هست.


بررسی نظامهای انگیزشی در واحدهای خدمات مهندسی و تحقیقاتی


برآورد الگوی نابرابری هزینه و منحنی انگل در استان مازندران (1373-1351)


78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews