توسعه مسئله مکانیابی-تخصیص با تلفیق تئوری صف و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)


توسعه مسئله مکانیابی-تخصیص با تلفیق تئوری صف و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
ساوقتهای خدماتی به دنبال این هستند که بتوانند نیاز مشتریان خود را به بهترین نحو جواب دهند،در نتیجه تسهیلات یا مراکزی را جهت رفاه هرچه بیشتر مشتریان خود در نظر می گیرند.برای اینکار اونها ابتدا مکان مناسب جهت هستبرنامه این تسهیلات را با هستفاده از مسئله مکانیابی-تخصیص مشخص می نمايند.در این میان ممکن هست برخی از تسهیلات به علت داشتن محدودیت در ارائه خدمت با یک سیستم صف مواجه شوند،در نتیجه مشتریان به دنبال این هستند که به تسهیلی تخصیص یابند که اون تسهیل از کارایی بالایی برای پاسخگویی به نیازهایشان برخوردار باشد.ما در این پژوهش از تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی تخصیص های انجام شده هستفاده می کنیم و مدلی را پیشنهاد می کنیم که همه موارد فوق را دربر می گیرد.در ادامه با ارائه یک مثال عددی کاربرد این مدل را نمایش داده و نتایج حاصل از حل مدل را مورد بررسی برنامه می دهیم.


حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از یک الگوریتم بهبود یافته ‏‎ACO‎‏


توسعه مدل برنامه ریزی احتیاجات مواد با زمان پیشبرد پویا


54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews

ارزیابی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در برابر الحاق ایران به ‏‎WTO‎‏ . مورد مطالعه : مجتمع فولاد مبارکه
تعیین اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف یک گلوگاهی با هدف کمینه سازی کل زمان انجام کار
بررسی هزینه های کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک، مطالعه موردی: شرکت فرمان خودروسپاهان
کشف الگوهای حاکم بر رفتار تاخیرات پروازی( یک مطالعه داده کاوی)
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در شرکت مادیران
بررسی تاثیر فرهنگ و گرایش به کار کارکنان بر موفقیت برنامه های بهبود بهره وری در شرکتهای تولیدی
بررسی شرایط کارخانه کافی کولا به منظور پیاده سازی استاندارد ‏‎HACCP‎‏
شناسایی عوامل و شاخصهای الویت دار جهت دستیابی به سازمانهای کارآفرین در کشور
چگونگی بکارگیری مهندسی ارزش با استفاده از ‏‎QFD‎‏ و ‏‎MADM‎‏
بررسی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی استقرار ‏‎TQM‎‏ در صنایع دفاعی(کاربرد موردی سازمان صنایع هوافضا(‏‎(A.S‎‏
توسعه مدل ‏‎MRP‎‏ با تقاضا و تامین فازی
بررسی و ارائه یک متدولوژی مناسب برای مدیریت و ارائه آموزش الکترونیکی
Is there a shortcut in Eclipse to Re-run the most recently launched program?
Eclipse Plugin does not work in FlashBuilder/FlexBuilder Standalone
How do I know when user minimizes / maximizes Eclipse?
How do you make eclipse use an existing svn working copy?
eclipse is not building my EAR correctly - sometimes it forgets the war, and always leaves out my library jars - why?
Portable Eclipse
Attach the Java Source Code
Eclipse UI Plugins
Eclipse 3.4 GWT 1.6 project - how to reference source from other projects?
What comes after Eclipse Galileo?
*