بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی درون بتون حاوی یون کلرید و ارزیابی اثر مضاعف بازدارندگی مولیبدات بر نیتریت درکاهش میزان خوردگی


بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی درون بتون حاوی یون کلرید و ارزیابی اثر مضاعف بازدارندگی مولیبدات بر نیتریت درکاهش میزان خوردگی
هدف از انجام این پژوهش ارائه ترکیب جدیدی از مواد بازدارنده جهت کاهش میزان خوردگی آرماتورهای فولادی درون بتن در برابر یون کلرید می باشد .


تولید ورق زرهی
برای این منظور ترکیبات مختلفی از دو بازدارنده اوندی مولیبدات و نیتریت جهت بررسی عملکرد بازدارندگی هریک به تنهایی و نیز اثر مضاعف اونها هستفاده گردید.


تهیه رنگدانه‌های آبی
دراین ارتباط لازم بود که در ابتدا نقش یون کلرید در تخریب لایه پسیو تشکیل شده در سطح آرماتور که نتیجتا منجر به خوردگی آرماتورهای فولادی می شود مورد بررسی برنامه گیرد .این موضوع سبب گردید که دیدگاه های جدیدی در ارتباط بامکانیزم خوردگی آرماتور توسط یون کلرید مطرح گردد.


تبدیل آلومینای متالوژی به آلومینای ویژه مناسب برای ساخت عایق شمع اتومبیل
به جهت پیچیده بودن محیط بتون از لحاظ ساختار فیزیکی و ترکیب شیمیایی آزمایش های مقدماتی در محلول مشابه بتون انجام شد .


روشهای تهیه و تعیین خواص رنگدانه‌های صورتی جهت کاربرد در صنایع سرامیک
سپس نتایج حاصل از این بررسی ها در نمونه های بتونی مورد ارزیابی برنامه گرفت .


تراشنده‌های سرامیکی بر پایه اکسیدآلومینیم
به منظور تسریع درخوردگی آرماتورهای فولادی ناشی از یون کرید نمونه های بتونی به طور پیوسته در سه دوره وقتی یک ماهه ، سه ماهه و 17 ماهه در معرض سیکل های تر وخشک برنامه گرفتند .


مطالعه و ساخت ترمیستورهای PTC بر مبناء باریم تیتانات
نقش لایه های اکسیدسطحی در مکانیزم خوردگی آرماتورها و نیز تاثیر اون برعملکرد حفاظتی بازدارنده ها با بررسی بر روی آرماتورهای پرداخت شده و نیز آرماتورهای پوشیده از لایه اکسیدسطحی ارزیابی گردید .


تهیه ژرمانات سرب به روش شیشه سرامیک
از روشهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون خطی ، امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک سیکلی به منظور ارزیابی عملکرد خوردگی آرماتورهای فولادی در محلول مشابه بتن و نیز نمونه های بتنی مسلح هستفاده گردید .


آلیاژهای قابل اتصال به Dental procelain54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews