وابستگی سرعت اکسایش گندله آهن اسفنجی به شرایط پیش اکسایش


وابستگی سرعت اکسایش گندله آهن اسفنجی به شرایط پیش اکسایش
آهن (‏‎DRI‎‏!) محصول فرایند احیا مستقیم بوده که به علت حذف اکسیژن از اکسید آهن در حین احیا داراى خلل و فرج زیادی می‌باشد.


شکل دادن قطعات فلزی به روش استفاده از نیروی انفجار
به همین دلیل، این محصول داراى سطح ویژه بالا بوده و تمایل به اکسایش مجدد و حتى احتراق دارد.


ساخت فنرهای میله‌ای پیچشی
این امر باعث از بین رفتن محصول و کاهش بازده و همچنین بالا رفتن مصرف انرژی مى شود.


ساخت فوق هادیهای BSCCO با استفاده از روش Sol-Gel
راهکارهاى متعددى توسط محققین براى کاهش اکسایش آهن اسفنجى ارائه شده هست.


بررسی سیلان فلزات در اکستروژن با استفاده از مواد نمونه به کمک کامپیوتر
هدف از این تحقیق ایجاد لایه اکسید متراکم و با ضخامت کم روى گندله بوده تا بتوان از ادامه اکسایش اون جلوگیرى نمود.


بررسی امکان تختال به روش D.D.R. (ارسال مستقیم به نورد)
بدین منظور اکسایش دو نوع گندله آهن اسفنجى میدرکس و قائم به قطر حدود 12 میلیمتر به روش ترموگراویمترى مورد بررسى برنامه گرفته هست.


تهیه سیلیکون "Si " با درجه خلوص بالا از طریق احیای "Sicl " با عناصر گروه جدول 2B
نمونه ها ابتدا در دماى پایین به اندازه 5/2، 5 و 10 % وزنى یک مرحله پیش اکسید شده و سپس در دماهاى 900، 1000 و 1100 درجه سانتیگراد اکسایش اونها ادامه پیدا کرده هست.


متالورژی تولید کامپوزیت آلومینیمی مبنا از طریق ریخته گری
نتایج نشان داده هست که اکسایش گندله آهن اسفنجى را مى توان از نظر تغییرات سرعت و مکانیزم حاکم بر اکسایش به سه مرحله مجزا تقسیم نمود.


بررسی اثر تغییر شرایط
در مرحله اول اکسایش که در دماى پایین اتفاق مى افتد، به علت خطى بودن تغییرات درجه اکسایش نسبت به وقت و تبعیت اون از تابع ‏‎R=f(t)‎‏، مى توان فرمود که واکنش شیمیایى درجه صفر سرعت این مرحله را کنترل مى کند.

ملاحظه شد در این مرحله با افزایش دما از 200 درجه سانتیگراد تا حدود600 تا 700 درجه سانتیگراد به دلیل تغییر ویژگی حفرات، کاهش سطح ویژه، سرعت اکسایش کاهش یافته و لایه اکسید تشکیل شده متراکم تر مى‌شود.

با افزایش دما از 700 درجه سانتیگراد، به علت توقف ویژگى حفرات، طبق رابطه آرنیوس سرعت اکسایش افزایش مى یابد.

در مرحله دوم به علت ایجاد لایه اکسید در مرحله اول روى سطح گندله، اطلاعات‌آزمایشى از تابح ‏‎R2=f(t)‎‏تبعیت کرده و مى توان فرمود طبق رابطه تامان، نفوذ کنترل نماينده سرعت اکسایش در این مرحله مى باشد.

با افزایش دما از 300 درجه سانتیگراد تا حدود 300 تا 700 درجه سانتیگراد به علت متراکم‌تر شدن لایه اکسید سرعت نفوذ کاهش یافته، از 700 درجه سانتیگراد طبق رابطه آرنیوس، با افزایش دما سرعت نفوذ نیز افزایش مى یابد.

بنابراین با ایجادلایه اکسید اولیه در دماى معین مى توان ادامه اکسایش گندله آهن اسفنجى را در دماى بالا کند کرده و درنتیجه میزان اکسایش را کاهش داد.

همچنین گندله آهن اسفنجى قائم به دلیل داشتن تخلخل بزرگتر و در نتیجه سطح ویژه کمتر و همچنین به علت دارا بودن کربن در سطح دارای سرعت اکسایش کمترى نسبت به گندله آهن اسفنجى میدرکس مى باشد.
60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews