تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و استقرار چند رقم پسته


تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و استقرار چند رقم پسته
شوری یکی از مشکلاتی هست که کشاورزی را در بسیاری از نقاط جهان تهدید می کند.


جوانه‌زنی تاخیری فولادهای میکروآلیاژی
این مشکل در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار حادتر می باشد.


شبیه‌سازی انجماد آلومینیم 12 درصد سیلیسیم به وسیله کامپیوتر
روش های مقابله با شوری یکی اصلاح و بهسازی خاک و آب و دیگری هستفاده از گیاهان یا ارقام متحمل به شوری هست.


شبیه‌سازی فرایند انجماد ریخته‌گری ثقلی در قالب فلزی به وسیله کامپیوتر و بررسی نقش انتقال حرارت در فصل مشترک فلز و قالب از طریق محاسبه فاصله
پسته از محصولاتی هست که کشت اون از وقت های بسیار دور در ایران رواج داشته و در حال حاضر نیز عمده ترین محصول صادراتی کشاورزی محسوب می گردد.


سربارههای آهکی آهنی و فسفرزدایی فولاد ساده کربنی توسط آنها
ایران با دارا بودن بیش از 50 % از حجم و ارزش صادراتی پسته مقام اول را در دنیا دارد.


شبیه‌سازی کامپیوتر ورقکاری و بررسی فرضیات به کار رفته در نظریات کلاسیک
با توجه به تحمل نسبی این گیاه به شوری و وسعت زیاد مناطق دارای مشکل شوری در کشور, به نظر می رسد پسته گیاه مناسبی برای بسیاری از مناطق شور کشور باشد.


شبیه‌سازی انجماد چدن خاکستری به وسیله کامپیوتر
تحقیق حاضر به منظور تعیین قدرت جوانه زنی و هستبرنامه چهار رقم پسته به نام های احمدآقایی, بادامی, اوحدی و کله قوچی در سطوح مختلف شوری انجام گرفت.


جذب انرژی خورشیدی به وسیله مواد مناسب (سطوح انتخابی)
پسته وحشی (بنه) در هیچکدام از تیمارهای شوری جوانه نزد و لذا از آزمایش حذف گردید و تحقیق بر روی سایر ارقام انجام گرفت.


بررسی خواص مکانیکی محصولات فولادی فورج شده اثر آخالها
آزمون جوانه زنی در ظروف پلی اتیلن که کاغذ صافی در کف ظرف و روی بذر برنامه می گرفت انجام شد.

جهت مطالعه هستبرنامه در محیط های شور ابتدا بذور در ظرف کشت سبز گشته و سپس به گلدان های پلاستیکی حاوی پرلیت منتقل گردیدند.

طی مدت سه ماه نهال های پسته با محلول غذایی جانسون با نصف غلظت (نیم جانسون) با هدایت الکتریکی 5/0 دسی زیمنس بر متر و pH 65/6 آبیاری شدند.

پس از سه ماه رشد, محلول غذایی با هستفاده از کلریدسدیم خالص تا سطوح 20, 40, 80, 120 و 160 میلی مولار شور گردید.

هدایت الکتریکی این محلول ها به ترتیب 7/2, 4/5, 8/10, 2/16 و 6/21 دسی زیمنس بر متر بود.

این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی و به صورت گلخانه ای انجام گرفت.

بیشترین % جوانه زنی در شوری های پایین (تا 7/2 دسی زیمنس بر متر ) متعلق به رقم احمدآقایی بود.

اما با افزایش شوری از این حد رقم بادامی بالاترین % جوانه زنی را نشان داد.

در مرحله هستقرار, رقم احمدآقایی بیشترین رشد را در تیمارهای مختلف شوری داشته و دارای بیشترین وزن تر اندام هوایی و ریشه نسبت به بقیه ارقام بود.

رقم کله قوچی حساس ترین رقم هم برای جوانه زنی و هم هستبرنامه بود, ضمن اینکه کاهش وزن تر در ارقام احمدآقایی, بادامی و اوحدی با افزایش شوری از 4/5 دسی زیمنس بر متر و برای کله قوچی از 7/2 دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید.

لذا به نظر می رسد بهترین رقم برای جوانه زنی در محیط های شور بادامی و جهت هستبرنامه رقم احمدآقایی می باشد.

اثر متقابل شوری و رقم نشان داد که شوری باعث افزایش غلظت سدیم و کلر در اندام هوایی و ریشه شده که این افزایش در رقم متحمل کمتر از رقم حساس بوده هست.

ضمن اینکه اندام هوایی دارای سدیم کمتری نسبت به ریشه بوده و این امر در مورد کلرید برعکس بود.

شوری باعث کاهش جذب نیتروژن توسط اندام هوایی گردیده و در مقابل جذب فسفر را افزایش داد.

این افزایش در نسبت سدیم به پتاسیم نیز مشاهده گردید.

جذب عناصر میکرو از قبیل آهن, روی, مس و غیره تا حدی از شوری افزایش یافته و پس از اون کاهش یافت ضمن اینکه رقم متحمل توانایی بیشتری را در انتقال عناصر غذایی از ریشه به اندام‌های هوایی تحت تأثیر شوری نشان داد.


نمایه ها:


72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews