تولید چدن با گرافیت کروی با روش افزودن منیزیم در راهگاه


تولید چدن با گرافیت کروی با روش افزودن منیزیم در راهگاه
بمنظور تولید چدن باگرافیت کروی میتوان ازعنصر منیزیم هستفاده نمود،اضافه کردن عنصر منیزیم به مذاب روشهای مختلفی دارد اضافه کردن منیزیم درراهگاه قالب ریخته گری بعلت مزایای ذیل دراین طرح مورد بررسی قرارمی گیرد 1 - کاهش مصرف منیزیم 2 - برطرف کردن خطر آلودگی محیط زیست 3 - امکان تولید قطعات باضخامت کم بدون نیازبه عملیات حرارتی 4 - کاهش مراحل تولید وتسهیل درشرایط اتومات کردن خط تولید 5 - جنبه های اقتصادی بطورکلی اهداف زیردرطرح موردبررسی قرارگرفته هست بررسی سرعت انجماد، تاثیر اندازه دانه های آلیاژهاحاوی منیزیم برخواص مذکور ،محاسبات راهگاهی هر تاثیر نوع آلیاژحاوی منیزیم برخواص مورد نظرتاثیرابعادسیستم راهگاهی ومحفظه فعل وانفعال درکیفیت قطعات ریخته گری ،تاثیردرجه حرارت ریختن مذاب درخواص مذکور

شبیه‌سازی آستنیته کردن چدن نشکن


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews

تعیین بازدارنده مناسب خوردگی برای سیستم آب خنک‌کن مجتمع پتروشیمی خراسان
تاثیر وانادیوم بر خواص مکانیکی و آهنگری‌پذیری فولادهای میکروآلیاژ هواسرد
ایجاد رنگهای متنوع بر روی مس و برنج به روش غوطه‌وری و استفاده از لاکهای شفاف و محافظ برای افزایش مقاومت خوردگی آنها
آندایزینگ سخت آلیاژهای آلومینیم
بررسی تاثیر عوامل مهم بر ریزساختار و خواص آهنرباهای سرامیکی ناهمسانگرد
تاثیر نوع مواد اولیه در خواص بدنه‌های نسوز منیزیت - دولومیتی
بررسی فرآیند اکستروژن قوطی-قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند
تهیه و بررسی خواص پودر دی‌بورید تیتانیم
تهیه فیلترهای سرامیکی جهت فیلتراسیون مذابهای فلزی
تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی مکانیکی بر ایجاد ترکهای گرم در فولاد کم آلیاژ
مطالعات الکتروشیمیایی و متالورژیکی جهت بهبود کیفیت و راندمان آندهای فدا شونده منیزیمی تولید شده در داخل کشور.
رسوب گذاری شیمیائی مواد از حالت بخا
استفاده از فلزپاشی در ترمیم سطوح قطعات ماشین‌آلات
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*