مطالعه سنگ آهن معادن گل گهر


مطالعه سنگ آهن معادن گل گهر
تولیدآهن اسفنجی برای تهیه فولاد ازطریق احیامستقیم یکی ازپیشرفته ترین متدها در علم متالورژی هستخراجی می باشد درصورت موجود بودن امکانات لازم اغلب واحدهای صنعتی مدرن ذوب فولاد که امروزه تاسیس می گردند براین اصل هستوار می شوند.نظربه اینکه در آینده نزدیک درایران نیز بااستفاده ازطریق احیا مستقیم ،میلیونها تن آهن اسفنجی تولید خواهدشد بنابراین ،ضرورت دارد که درزمینه تهیه پلت که شارژ اصلی کوره های احیا مستقیم می باشد،مطالعات وسیعی چه ازنظر تهیه وچه ازنظر رفتاردرحین احیا صورت گیرد.لذا درچهارچوب این پروژه درنظراست که ابتدا بررسی سنگ آهن معادن مختلف ایران درچندمرحله زیر انجام شود-1: ساختمان مینرالی وارزشیابی ترکیبی -2.


بررسی اثر ضخامت ، ترکیبات شیمیایی، دما و زمان آستمپرینگ بر روی سختی و ساختار میکروسکوپی چدنهای نشکن آستمپر شده
تهیه زینتروپلت وتعیین خواص متالورژیکی ومکانیکی اونها.تحقیق درباره امکان تهیه پلت و زینتر بابهترین خواص متالورژیکی ومکانیکی که برای کاربرد درکوره های بلند واحیا مستقیم ضروری هست ،باتغییر فاکتورهای متالورژیکی وفیزیکی بدست آمده درقسمت اول پروژه قدمهای بعدی تحقیقی دراین زمینه برداشته می شود.


بررسی اثر کربن بر روی مکانیزم‌های نرم شدن فولادهای میکروآلیاژی تیتانیم‌دار در عملیات تغییر فرم گرم


جوانه‌زنی در مذاب آلومینیم بوسیله آلیاژهای تیتانیوم و بر


54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews

مطالعات و مدلسازی زینتر شدن مواد نسوز شاهوتی
بررسی اثر آلومینیم بر روی فرایند بازیابی و تبلور مجدد فولادهای کم کربن در عملیات تغییر شکل گرم
خوردگی خستگی مقاطع جوشکاری شده فولادهای ساختانی در شرایط شبیه‌سازی آب دریا
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
فسفرزدایی فولادها
بررسی فرآیند تولید سیمهای پیش‌تنیده
گوگردزدایی به روش پاتیل لرزان
بررسی اثر فرآیند عملیات حرارتی - مکانیکی درجه حرارت پائین ((آسفرمینگ)) برروی خواص مکانیکی فولادهای کم‌آلیاژ
بررسی اکسایش تکدما و سیکلی یک آلیاژ چهارتایی بر پایه آلومیناید تیتانیم
بررسی تاثیر عناصر آلیاژی بر روی آلومینایزینگ فولاد
آنالیز فرآیند اکستروژن ترکیبی معکوس -مستقیم
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*