بررسی سیلان فلزات در اکستروژن با استفاده از مواد نمونه به کمک کامپیوتر

ساخت فریت منگنز-روی به روش متالورژی پودر و بررسی خواص آن
تولید کامپوزیت ‏‎ZA-27‎‏ تقویت شده با ذرات سرامیکی ‏‎Sic‎‏ و ‏‎Al2o3‎‏ به روش ریخته گری گردابی
پوشش ‏‎‏‎CVD‎‏ آلومینیوم بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل
تخمین توزیع فضایی پارامترهای پتروفیزیکی میدان نفتی - گازی سلمان
تاثیر کار مکانیکی بر فرآیند سنتز کاربیدبور
تاثیر عناصر ‏‎MG‎‏، ‏‎SI‎‏ و ‏‎FE‎‏ و عوامل ترمومکانیکی بر خواص الکتریکی و مکانیکی آلیاژ آلومینیوم مورد اسفاده در خطوط انتقال نیرو
تاثیر عوامل مختلف بر خواص فیزیکی پایه های سرامیکی کاتالیستهای سه منظوره
ساخت و بررسی خواص آهنربای دایم نئودیمیم-آهن-بور
ایجاد تردی هیدروژنی در فولاد ‏‎2.25CR-1MO‎‏ با ریزساختار کاملا بینیتی و بررسی برگشت خواص مکانیکی و سینتیک خروج هیدروژن از فولاد مذکور در دمای
تاثیر عوامل تکنولوژیکی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی پوششهای فلز پاشی
مقایسه تاثیر جریان ضربانی و جریان معکوس بر خواص پوششهای موادمرکب آلیاژی نیکل - کبالت
بررسی رفتار خوردگی پوششهای غوطه وری گرم روی، آلومینیوم و آلومینیم - روی در آب دریا
تاثیر کار مکانیکی بر فرایند ساخت کامپوزیت ‏‎Tic- Al2o3‎‏ از طریق سنتز احتراقی
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*