اثر افزایش اکسید چهارم روی خواص فیزیکوشیمیایی شیشه‌های بوروسیلیکات سدیم و بررسی جدایش فازی در آنها


اثر افزایش اکسید چهارم روی خواص فیزیکوشیمیایی شیشه‌های بوروسیلیکات سدیم و بررسی جدایش فازی در آنها
ابتدا باید شیشه بوروسیلیکات سدیم با ترکیبی نزدیک به شیشه‌های پیرکس تشکیل شود.


اثر سرباره ذوب مس بر خواص کاشی کف بدون لعاب
بعد پنج نوع اکسید که عبارتند از آلومینوم ، منیزیم ، باریم ، کلسیم و سرب با سه % مختلف وزنی (1 و 3 و 5) به بچ اولیه اضافه شود.


بررسی رفتار زینترینگ هیدروکسی آپاتیت
سپس نمونه‌ها ذوب و ریخته شوند.


بررسی تاثیر نسبت به دیرگداز بر استحکام پوسته های سیلیس گداخته در ریخته گری دقیق
برای بررسی ضریب انبساط حرارتی از دیلاتومتر هستفاده می‌شود.


ساخت و بررسی سیمانهای گلاس آیونومر
برای بررسی جدایش فازی و Tg (دمای انتقال به شیشه) از Sem (میکروسکوپ الکترونی) Dta و دیلاتومتر به کمک هم هستفاده می‌شود.


بررسی استحکام و شوک پذیری قالبهای پوسته سرامیکی در ریخته گری دقیق با پیش پوشش زیرکنی
برای تعیین مقاومت شیمیایی نیز از آزمایشهای هستاندارد مربوطه در این زمینه هستفاده می‌شود.


بررسی اثر عوامل ترکیبی بر زینترینگ و قابلیت ماشینکاری شیشه-سرامیک های فلورومیکا


بررسی تاثیر افزودنیهای مختلف بر خواص کاربردی پوسته های سیلیسی در ریخته گری دقیق


54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews