طراحی و ساخت شیشه سرامیک بیواکتیو آپاتیت-ولاستونیت به روش زینـترینگ پودر شیشه


طراحی و ساخت شیشه سرامیک بیواکتیو آپاتیت-ولاستونیت به روش زینـترینگ پودر شیشه
رفتار زینـترینگ و تبلور شیشه های سیستم CaO – SiO2 – MgO – P2O5 با انتخاب یک شیشه مبنا و با هستـفاده از شرایط جوانه زای CaF2 و Fe2O3 بررسی شد.


تعیین و بررسی منحنی حد شکل‌پذیری ورق آلومینیوم 3105
در این پژوهش فریتهای حاصل از سرمایش سریع مذابهای شیشه پس از خردایش، آسیاب تر و سرند کردن به پودر ریزی با اندازه میانگین ذره μm 5- تبدیل شدند.


بکارگیری پوششهای سد حرارتی زیرکونیای تثبیت جزئی شده با ایتریا به روش پاشش پلاسما و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون آنها
بدنه ها در فشار MPa 65 به صورت تک محوری پرس سرد شدند و سپس با سرعت گرمایش ºC•min-1 20 تا دماهای 700، 775، 850، 925، 1000، 1075 و ºC1130 ، min 240 ماندگاری در دمای نهایی و سپس سرد شدن در کوره تحت عملیات حرارتی برنامه گرفتند.


بررسی عوامل موثر بر باند پذیری پوشش طلا مورد استفاده درکارتهای تلفن و اعتباری
خواص فیزیکی و مکانیکی شیه سرامیک های تهیه شده ( دانسیته، % تخلخل، دانسیته نسبی، % انقباض و هستحکام خمشی سه نقطه ای ) اندازه گیری شدند.


بررسی فرآیند تهیه کاتالیستهای رفرمینگ با بخار آب به روش تلقیح
از روش اونالیز گرمایی افتراقی ( DTA ) برای تعیین دماهای پیک تبلور شیشه ها هستفاده شد.


تأثیر نسبت محمل و اندازه دانه‏‎‎‏های پودر بر استحکام ماهیچه‏‎‎‏های سرامیکی
رفتار تبلور شیشه ها با روش پراش پرتو ایکس ( XRD ) بررسی شد.


بررسی و ساخت پوششهای شیشه ای مقاوم به عوامل قلیایی مناسب جهت ورقهای فولادی
رفتار زینترینگ شیشه ها در عملیات حرارتی مختلف بر پايه % انقباض بدنه ها بررسی گردید.


بررسی اثر ترکیب شیمیایی و ریز ساختار بر فلوفورم پذیری فولاد ماراجینگ
قابلیت ماشینکاری نیز بر مبنای اثر به جامانده پس از ماشینکاری مقایسه شد.


تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم به روش هیدرومتالورژی
با توجه به روش پژوهش و عملیات حرارتی در نظر گرفته شده، شیشه سرامیکهای دارای جوانه زای CaF2 تراکم اندک و تخلخل باقیمانده زیادی داشتند.

شیشه سرامیکهای واجد جوانه زای Fe2O3 زینترینگ خوب، % دانسیته نسبی بالا و هستحکام مکانیکی بالا داشتند.

% انقباض شیشه سرامیکهای دارای هر دو جوانه زای CaF2 و Fe2O3 بینابین بود.

همه شیشه سرامیکها در دماهای پایین فاز( های ) هیدروکسی آپاتیت ( و فلوئوروآپاتیت ) و در دماهای بالا فازهای بلوری ولاستونیت و دایوپساید را تشکیل دادند.

در شیشه سرامیکهای دارای 50/3 % وزنی CaF2 در دماهای بالا ( ºC 1130 ) تقریباً تمام فازهای آپاتیت، ولاستونیت و دایوپساید ناپدید و به جای اونها فازهای بلوری بتا- کلسیم فسفات و آکرمانیت همراه با اندکی کریستوبالیت متبلور شدند.

با افزایش دمای عملیات حرارتی، مقدار مجموع ولاستونیت + دایوپساید افزایش یافت.

افزایش هستحکام شیشه سرامیکها در نتیجه افزایش فازهای ولاستونیت و دایوپساید به خوبی آشکار بود.

خاصیت بیواکتیویته شیشه سرامیک دارای 50/0 % وزنی Fe2O3 و عملیات حرارتی شده در دمای ºC 1075 پس از 14 روز برنامه گیری در محلول شبیه سازی شده بدن ( SBF ) با هستفاده از روش بازتابش کلی تضعیف شده ( ATR-IR ) به اثبات رسید.

با توجه به شرایط انجام پژوهش به نظر می رسد شیشه سرامیکهای دارای جوانه زای Fe2O3 با دارا بودن خواصی چون بیواکتیویته، هستحکام مکانیکی بالا و قابلیت ماشینکاری نسبتاً خوب برای کاربردهای مهندسی – پزشکی مناسب باشند.
72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews