بررسی تأثیرات سرب بر خواص اکستروژن و فورج برنج ‏‎Ms58‎‏


بررسی تأثیرات سرب بر خواص اکستروژن و فورج برنج ‏‎Ms58‎‏
سرب در برنج بدلیل نرمی سبب سهولت سیلان آلیاژ شده در نتیجه بکارگیری میزان تنش فشاری در اکستروژن برنج سربدار کاهش می یابد.


بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و سایشی فولادهای پرکروم
اما وقتی سرب می تواند به بهترین نحو این اثرات را بروز دهد که بصورت ذرات ریز پراکنده و همگن در سراسر ساختار توزیع شده باشد.


تاثیر عملیات همگن‌سازی و فرایندهای ترمومکانیکی بر ساختار میکروسکوپی و رفتار رسوب سختی آلیاژ 7075 آلومینیوم
ترکیب شیمیایی و سرعت سرد کردن نقش مهمی را بر خواص برنج دارند بطوریکه با کاهش میزان سرب و افزایش مقدار روی از اندازه ذرات سرب کاسته شده و ذرات ریزتر و پراکنده تر خواهد شد.


بررسی خوردگی مرز دانه‌ای و خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی‌تیونیک در فولادهای زنگ نزدن دو فازی و آستنیتی
در کارسرد بدلیل کارسختی بالا محدود بودن لغزش متقاطع دانسیته نابجایی ها افزایش می یابد.


بررسی تاثیر پارامترهای فرایند آلیاژسازی مکانیکی بر خواص پودر مغناطیسی سرامیکی
اما در کارگرم بدلیل فرایندهای بازیابی تبلور مجدد صعود نابجاییها و لغزش مرز دانه ها کروی بودن ذرات سرب میزان در برنج های سربدار نسبت به برنجهای فاقد سرب بیشتر افزایش یافته و همراه اون مقدار هستحکام فشاری گرم کاهش می یابد.


آبکاری برنج 10-90 از حمامهای غیر سیانیدی
در پژوهش حاضر حدود 67/2-67/1 % سرب آلیاژهای حاوی % مختلف روی اضافه کرده شد.


پوشش کرماته سیاه به روش الکترولیتی
سپس به منظور بررسی تاثیر سرب بر خواص برنج دو نوع آلیاژ شامل برنج سربدار و برنج فاقد سرب از میلگردهای اکسترود شده انتخاب گردید سپس پس از انجام اونالیز کواونتومتری به ترتیب تحت آزمایش فشار گرم فشار سرد و کشش سرد برنامه گرفتند سپس جهت تجلیل نتایج ریزساختار نمونه ها مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومینیم توسط سیستم انجماد جهت دار
در نهایت این نتیجه حاصل شد که وجود سرب در برنجهای سربدار حیت فورج سرد سبب تجمع نابجاییها شده و دانسیته اونها را افزایش می دهد در نتیجه میزان هستحکام فشاری سرد هستحکام کششی سرد در برنجهای سربدار نسبت به برنجهای فاقد سرب افزایش بیشتری می یابد.


بررسی خواص مکانیکی ورقهای ضخیم فولادی تولید شده به روش شکل دهی سرد غلطکی
با افزایش % روی از اندازه ذرات سرب کاسته می شود به همین دلیل میزان کرنش و هستحکام فشاری سرد تغییر می یابد اما در فورج گرم بدلیل فرایندهای بازیابی تبلور مجدد صعود نابجاییها و لغزش مرز دانه ها کروی بودن ذرات سرب میزان مقدار هستحکام فشاری گرم در برنج های سربدار نسبت به برنجهای فاقد سرب کاهش می یابد.
60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews