خوردگی در رادیاتورهای خودرو (نوع مسی -برنجی) در محیط فلاکسهای لحیم کاری کلریدی و برمیدی


خوردگی در رادیاتورهای خودرو (نوع مسی -برنجی) در محیط فلاکسهای لحیم کاری کلریدی و برمیدی
رادیاتور مسی - برنجی اتومبیل از لوله‌ها، مخازن و صفحات برنجی،پره‌های مسی و اتصالات لحیم قلع و سرب تشکیل می‌شود.


تاثیر اندازه دانه آستنیت و دمای بازگشت بر خواص مکانیکی فولاد 6959 .1
قبل از عملیات لحیم‌کاری سطح قطعات فلاکس زده (روانساز) می‌شود تا زنگارزدایی کرده وسیالیت و گستردگی لحیم را افزایش بخشد.


تنش عملیات حرارتی بر مکانیزم خوردگی تنشی آلیاژ 7075آلومینیم در حالت ریختگی در محیط آبی سدیم کلرید
فلاکس معمول در صنعت‌رادیاتورسازی فلاکس پایه کلریدی برپايه کلرید روی می‌باشد فلاکس‌های پایه‌برمیدی نیز با وسعت کمتری هستفاده می‌شوند.


بررسی ریز ساختاری اثر کرنش بر توزیع کاربیدهای یوتکتیکی در یک فولاد ابزار لدبوریتی
باقیمانده فلاکس می‌تواند باجذب رطوبت ، محیط الکترولیتی خطرناکی را بوجود آورد و منجر به انهدام‌و از بین رفتن مواد و اتصالات رادیاتور گردد.


زیست سازگاری پوشش نوین هیدروکسی آپاتیت-تیتانیم چندمنظوره برای کاشتنی دندانی
در این رساله جهت‌مشابه‌سازی و بررسی اثرات حاصله از باقیمانده فلاکس ، خوردگی مس و برنج30ˆ70 بصورت غوطه‌وری کامل و جزئی مورد بررسی برنامه گرفت و اثر PH %کلرید آمونیوم و غلظت فلاکس بررسی شد.


بررسی پوشش های الکترولس نیکل - فسفر و عوامل موثر بر آن
در ادامه بر روی کوپل‌های‌گالوانیک موجود در شبکه رادیاتور در فلاکس کلریدی بررسیهایی انجام‌گردید و در انتها بر روی ترکیبات سیاه رنگ حاصله در عملیات شستشوی‌اسیدی باقیمانده فلاکس در اسیدکلریدریک 5 % در زمینه شناسایی،جلوگیری و زدودن این ترکیبات کار شده هست .


بررسی و کنترل خوردگی و رسوبدهی در سیستم خنک کننده شرکت صنایع شیمیایی فارس


بررسی خوردگی لوله های انتقال هوای فشرده کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه


72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews

بررسی خوردگی در هادی آلومینیمی در محیط آب و هوایی استان بوشهر ، معرفی عوامل موثر بر تخریب هادی ها و معرفی هادی مناسب
بررسی مکانیزم خوردگی نسوزهای کوره آند مجتمع مس سرچشمه تحت تاثیر گازهای احیایی
بررسی رفتار خوردگی خستگی ماده مرکب زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم در محلول آبی حاوی 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم
بررسی مکانیزم خوردگی سیکلهای آبی پالایشگاه و ریخته گری ها در مجتمع مس سرچشمه
بررسی سنتز پودرنیتریدآلومینیم به روش احیای کاربوترمال
پوشش دهی آلیاژ روی-کبالت به روش آبکاری الکتریکی و بررسی مقاوت به خوردگی پوشش
تولیدیک آلیاژ کبالت ارتوپدی و بررسی تغییرات رفتار کششی ، آزادسازی یونی و ریزساختار در اثر اعمال شرایط عملیات حرارتی دومرحله ای
Whether to enable a security-protected feature
How to make absolute cell ref in loop work and skipping over a column in loop?
insert row keeping formula in excel
VSTO - Shared addin for Word and Excel to modify the ribbon
How can I use search results of Google in Excel VBA?
Where can I find documentation for Excel's Pictures collection?
What Excel VBA actions are possible on hidden worksheets or workbooks?
How to obtain the n-th letter of the alphabet
How do I make a burn down chart in Excel?
Multiple conditions in excel 2002
*