بررسی ارتباط "نحوه تولید - ریز ساختار - خواص "در گچ ژیپس


بررسی ارتباط "نحوه تولید - ریز ساختار - خواص "در گچ ژیپس
بررسی کارهای انجام شده بر روی دهیدراته شدن ژیپس تحت شرایط مختلف ازقبیل دما، فشار جزیی بخار آب و وقت تکلیس نشان می‌دهند که نیمه‌هیدرات حاصله بسته به این شرایط به اشکال a و B خواهد بود.


تولیدیک آلیاژ کبالت ارتوپدی و بررسی تغییرات رفتار کششی ، آزادسازی یونی و ریزساختار در اثر اعمال شرایط عملیات حرارتی دومرحله ای
هرگاه شرایطتکلیس اشباع از بخار آب باشد شکل a حاصل می‌شود که به دلیل یک مرحله‌تبلور مجدد دارای عیوب کریستالی کمتر بوده و سطح ذرات صافتر هست وهرگاه سرعت خروج آب از شبکه ژیپس سریع باشد منجر به بهم ریختگی‌ساختمان نیمه هیدرات حاصله و ایجاد ذراتی با سطوح خشن و ناصاف شده ودر اینحال شکل B حاصل می‌شود.


بررسی خوردگی دیرگدازهای دولومیت - قطرانی درکنورتور فولادسازی
در فشار بخارهای میانی %های مختلفی از aو B خواهیم داشت .


بررسی عوامل موثر در طراحی کریستالایزر تولیدپارا مولیبدات آمونیوم خالص
با توجه به اینکه a و B تنها معرف حالات نهایی یک‌طیف پیوسته از درجه نظم در شبکه نیمه هیدرات هستند، %های مختلف‌اشکال a و B معنی اون هست که خواص نیمه هیدرات حاصله چیزی بین خواص‌این دو حالت نهایی هست بنابراین تمام تفاوتهای مشاهده شده در خواص aو B ناشی از شکل ذرات اونهاست پس در بحث شرایط تکلیس و ارتباط اون باخواص ، نکته اصلی بررسی ویژگیهای مربوط به دانه‌بندی هست .


بررسی رفتار خستگی فولادهای مولیبدن دار تفجوشی شده
بنابراین‌بهتر هست به نحوه تاثیر اشکال a و B بر خواص بپردازیم و این امر تنهاتوسط مد نظر برنامه دادن ویژگیهای دانه‌بندی میسر هست .


پوشش دادن فلز روی توسط کربن ساخت سل باتری ذخیره ای به روش مهندسی معکوس
از طرف دیگرسیالیت عامل محدود نماينده نسبت به گچ به آب هست و این نسبت بر کلیه‌خواص از قبیل هستحکام و تخلخل موثر هست .


بررسی تاثیر جایگزینی کاربید سیلیسیم به جای فروسیلیسیم برخواص نحوه انجماد و منحنی های سرد شدن چدن خاکستری
بنابراین هرگاه بین ویژگیهای‌مزبور به دانه‌بندی و سیالیت ارتباطی منطقی پیدا شود با کمک اون می‌توان‌تمام تفاوتهای مشاهده شده در خواص a و B را توجیه کرد.


استخراج مس ازکنسانتره سولفیدی سرچشمه از طریق تشویه در حضور آهک و انحلال در اسیدسولفوریک
نتایج کارهای‌انجام شده نشان دادند که مهمترین عامل در کنترل سیالیت یک دوغاب گچی‌توزیع اندازه ذرات اون هست .


مطالعه بتن رنگی حاوی پودر شیشه و رنگدانه سرامیکی
کمترین آب مورد نیاز هنگامی حاصل می‌شود که‌توزیع اندازه ذرات گچ پس از غوطه‌وری در محدوده تئوریک اوندریازن قرارگیرد.

اختلاف در آب مورد نیاز اشکال a و B به دلیل ذرات اونهاست .

ازاونجا که خاصیت تلاشی ذرات نیمه هیدرات در اثر کهنگی تغییر می‌کند،توزیع اندازه ذرات گچ پس از غوطه‌وری در آب به سمت درشت‌تر میل‌می‌کند.

کارهای انجام شده در مورد علت کاهش خاصیت تلاشی در اثر مجاورت‌ذرات نیمه هیدرات با اتمسفر محیط نشان دادند که تشکیل ژیپس در نوک‌ترکها نمی‌تواند عامل کاهش خاصیت تلاشی ذرات با وقت کهنگی باشد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews