آنالیز تخریب لوله‌های و اتروال بویلر تبریز


آنالیز تخریب لوله‌های و اتروال بویلر تبریز
پايه ا در اونالیز تخریب نیاز به شناختن دقیق موضع تحت بررسی و شرایط متنوع محیطی اون قطعه می‌باشد.


بررسی تاثیر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژآلومینیم 7075
در اونالیز تخریب بویلرکه درصنایع ایران از اهمیت ویژه‌ای برخودار هست ، نیز این مقوله مصداق دارد.


بررسی تاثیر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 2024 آلومینیم
لذا در این پروژه سعی بر این هست که محیط و شرایط بویلر دقیقا تحت بررسی برنامه گیرد.


ساخت و بررسی خواص فیزیکی / مکانیکی دمای بالا و پایین آجرهای آلومینا بالا با استفاده از منابع بوکسیتی داخلی و خارجی
در ابتدا به شناخت دیگهای بخار در حد مورد نیاز پروژه پرداخته‌ایم و سپس مسائل خوردگی در چند بخش از فصل دوم فرمودار را در خصوص رسوبات (Deposit)، اورهیت طولانی و کوتاه مدت (Overheat)، خوردگی کاستیک (Castic)، خوردگی PH کم در حین بهره‌برداری و اسیدشوئی خوردگی اکسیژنی خوردگی ناشی از خاکستر سوخت (Oil Ash) و خوردگی طرف آتش و اتروالها (Fireide of water wall) را ارائه نموده‌ایم .


بازیابی مس از سرباره کوره ریورب به روش هیدرومتالورژی
در ادامه بحث به نحوه اونالیز تخریب در بویلر (Failure analysis) و بررسی موردی (Case study) بویلر تبریز پرداخته‌ایم .


بهبود عملکرد پره‌های برش خط قالبگیری
در نهایت نوع خوردگی را برای این بررسی موردی خوردگی کاستیک نتیجه گرفته‌ایم .


بهبود عملکرد قالب های فورج گرم از طریق سخت پوشی به روش جوشکاری
این پروژه می‌تواند در اونالیزهای تخریب بویلر مثمرثمر واقع گردد.


اصلاح سازی ریزساختار و تاثیربرآن برخواص مکانیکی آلیاژ پیستون
زیرا در این پروژه مسائل مربوط به خوردگی بویلر با توجه به موارد ذیل بررسی گردیده هست .


فرآوری تولید پودر آهن و روشهای حذف اکسیژن
1) مواضع 2) توضیحات عمومی (علل وقوع خوردگی) 3) فاکتورهای بحرانی 4) مکانیزم‌ها 5) روش حذف خوردگی


66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews