بررسی اثر شرایط و مواد جوانه‌زا بر خواص ریختگی چدن خاکستری


بررسی اثر شرایط و مواد جوانه‌زا بر خواص ریختگی چدن خاکستری
در این تحقیق تاثیر شرایط(دما) و جوانه‌زایی با جوانه‌زاهای زیرسینوک ، زیرکونیم سیلیساید مخلوط 5 % فروسیلیسیم و 50 % زیرکونیم سیلیساید، فروسیلیسیم بر روی خواص ریختگی چدن خاکستری شامل عمق تبرید، مرفولوژی گرافیت ، هستاندارد اندازه گرافیت ، فاصله بازوهای دندریتی (D.A.S) ساختار دانه‌ای، سیالیت و قابلیت مذاب‌رسانی مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


فرایند و مشخصه یابی پوششهای سیاه ماگنتیتی
جوانه‌زاهای مذکور در سه اندازه دانه 1/5mm,1mm,0/5mm مش‌بندی شده و حدود 0/3 % وزنی مذاب با روش پاتیلی به مذاب اضافه کرده شدند.


بررسی اثر نفوذ ناقص بر عمر خستگی اتصالات صلیبی شکل جوشکاری شده
پس از جوانه‌زایی مذاب به داخل قالبهایی از ماسه CO2 که وسطشان به شکل نمونه تبریدی خالی بود و روی یک صفحه مبرد برنامه داشت در سه دمای 1350 درجه سانتی‌گراد، 1400درجه سانتیگراد، 1450 درجه سانتگیراد با تلرانس 10 سانتی‌متر ریخته شد.


بررسی و ساخت قطعات دیرگداز سیلیس گداخته به روش قالبگیری تزریقی
36 نمونه تبریدی حاصل شکسته شدند و نتایج حاصل چنین بود: مذاب جوانه‌زایی شده با زیرسینوک که حاوی عناصر Zr,Al,Ca می‌باشد تقریبا در همه اندازه مواد جوانه‌زا در دماهای مشابه، نمونه‌هایی با کمترین عمق تبرید، کوچکترین D.A.S، ریزترین ساختار دانه‌ای و بیشترین سیالیت را داراست .


ریخته گری
مذاب جوانه‌زایی شده با زیرکونیم سیلیساید سپس زیرسینوک در همهء اندازه مواد جوانه‌زا و در دماهای مشابه، نمونه‌هایی با کوچکترین D.A.S و ریزترین ساختار دانه‌ای را داراست ولی عمق تبرید اون از نمونه‌های حاصل از جوانه‌زایی با مخلوط بیشتر می‌باشد.


تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم یه روش هیدرومتالورژی
نمونه‌های حاصل از مذاب جوانه‌زایی شده با فروسیلیسیم بیشترین عمق تبرید و بزرگترین D.A.S و درشت‌ترین ساختار دانه‌ای را نسبت به مذابهای جوانه‌زایی شده با سه جوانه‌زایی دیگر را دارا می‌باشد.


بررسی تاثیر افزودن زیرکونیم به فولاد میکروآلیاژ ریختگی
با افزایش دما، افزایش اندازه دانه جوانه‌زا تا حد خاصی می‌تواند مفید واقع شود.


بررسی اثر ترکیب شیمیایی و ریزساختار بر فلوفورم پذیری فولاد ماراجینگ
شرایط اندازه مواد جوانه‌زا و وزن مذاب و نیز روش اضافه کردن مواد جوانه‌زا به یکدیگر وابسته‌اند و برای پی‌بردن به اندازه مطلوب ماده جوانه‌زا و وزن مذاب و نیز روش اضافه کردن مواد جوانه‌زا به یکدیگر وابسته‌اند و برای پی‌بردن به اندازه مطلوب ماده جوانه‌زا انجام آزمایشات سعی و خطا توصیه شده هست .


تاثیر گوگرد بر فرآیند کروی سازی گرافیت در چدنهای داکتیل
در پژوهش حاضر با افزایش دما اندازه‌های 1/5mm موثرتر واقع شدند.

با افزایش دما مستقل از نوع و اندازه جوانه‌زا، عمق تبرید افزایش ، D.A.S افزایش ، ساختار دانه‌ای درشت‌تر و سیالیت بیشتر خواهد شد.

وجود عنصر زیرکونیم در مواد جوانه‌زا سبب تکه‌تکه‌شدن گرافیتها می‌شود(گرافیت بسیار ریزA)


78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews