بررسی خوردگی بتن مسلح و روشهای جلوگیری از آن


بررسی خوردگی بتن مسلح و روشهای جلوگیری از آن
محیط قلیایی بتن، فولادی که درون اون برنامه دارد را به نحو مناسبی در مقابل خوردگی حفاظت می‌نماید.


ساخت و مطالعه خواص رئولوژیکی هیدروژل‌های پلی‌ساکاریدی و کاربرد آن در رهایش کنترل شده دارو
این محافظت بدلیل تشکیل لایه محافظ چسبنده‌ای هست که در اثر روئینه شدن فولاد بوجود می‌آید.


طرح مارشال
در اکثر سازه‌های بتنی بدلیل وجود این لایه محافظ، خوردگی در بتن اتفاق نمی‌افتد.


تاثیر تابش گاما با دزهای مختلف روی خواص مغناطیسی فریت‌های سخت
اگرچه عدم تطبیق مشخصات بتن با شرایط محیطی و مناسب نبودن کیفیت اون می‌تواند منجر به خوردگی فولاد درون بتن گردد.


تحلیل اگزرژی سیکل بازگرمایشی توربین گاز با تزریق بخار
خوردگی فولاد در بتن در سالهای اخیر مورد توجه زیادی برنامه گرفته هست ، که دلیل اون گسترش این پدیده در انواع خاصی از سازه‌ها و همچنین بالا بودن هزینه تعمیرات اون بوده هست .


بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر در تبعیض جنسیتی میان دختران و پسران در خانواده‌های شهری و روستایی شهرستان آذر شهر
بسیاری از سازه‌های مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران در معرض این پدیده مخرب برنامه دارند.


تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و استقرار چند رقم پسته
هدف از انجام این تحقیقات ، بررسی وسیع فاکتورهای موثر در خوردگی فولاد و ارائه راه‌حل عملی و اقتصادی به منظور جلوگیری از این پدیده بویژه در مورد سازه‌هایی که تحت تاثیر محیطهای خورنده (مانند خلیج‌فارس) برنامه دارند، بوده هست .


بررسی تأثیر شوری آب آبیاری و آبشویی خاک بر عملکرد گندم
در این راستا، تاثیر پوشش بتنی بر روی آرماتور، وقت نگهداری بتن در آب ، نوع آرماتور، میزان فشردگی بتن، نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، غلظت کلر، چسب بتن، مواد آب‌بند، مواد هوازا، پوششهای اپوکسی و اکسیژن مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بیواستراتیگرافی سازند فهلیان در برش الگو و چاه شماره 1 میدان نفتی دارا
نتایج آزمایشگاهی حاصله، حاکی از این هست که رعایت ننمودن اصول اولیه ساخت و اجرای بتن و نداشتن دانش لازم در مورد عملکرد بتن در محیط کاری اون، منجر به آسیب‌دیدگی زودرس اون می‌گردد.

این تحقیق به شناخت فرآیند خوردگی فولاد در بتن در اثر شرایط محیطی حاد، رعایت ننمودن اصول اولیه ساخت و بکارگیری مواد نامناسب در هنگام ساخت ، می‌پردازد.

در خاتمه معیاری برای ساخت بتن با دوام در مقابل پدیده خوردگی پیشنهاد می‌گردد.

پس از آزمایشات و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی و همچنین اونالیز توسط اشعه ایکس به این نتیجه رسیدیم که علت خوردگی فولاد در بتن در مناطق مرطوب ، نفوذ یونهای کلر می‌باشد.

پوشش محافظ رنگ بر روی سطح خارجی بتن بهترین و اقتصادی‌ترین روش برای جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن شناخته شد.

امید هست که با توجه به نتایج حاصل از این تحقیقات ، عمر مفید سازه‌های بتنی در مناطق ساحلی ایران افزایش یافته و هزینه‌های هنفرمودی که صرف تعمیرات و نوسازی سازه‌های بتنی تخریب شده می‌گردد به حداقل برسد.
78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews