تاثیر طراحی سیستم راهگاهی بر مدل حرکت مذاب در قالب


تاثیر طراحی سیستم راهگاهی بر مدل حرکت مذاب در قالب
در این پژوهش ، اثرات طراحی سیستم راهگاهی بر مدل حرکت مذاب آلیاژ آلومینیم A413 در قالب مطالعه گردید.


بررسی اثر تئوفیلین بر میزان کلیرانس کلیوی کراتینین در بیماران تحت آنژیوگرافی
برای مطالعه پر شدن قالب ، صفحه‌ای به ابعاد 180x180x20mm ساخته شده بود و مجموعا، دوازده طرح مختلف سیستم راهگاهی بر روی این صفحه تست شده هست .


بررسی موارد فارنژیتهای اطفال
برای هر دوازده طرح، ابعاد حوضچه بارریز، راهگاه، حوضچه پای راهگاه و راهبار ثابت بودند.


بررسی تصویر نگاری تومورهای بیضه در سالهای 1372-1374 در بیمارستانهای لبافی‌نژاد و مدرس
(به هستثناء یک طرح که اندازه راهبار در اون تغییر داده شد) برای یازده طرح، فقط شکل هندسی و اندازه راهباره تغییر داده شد و برای یک طرح اندازه راهبار تغییر داده شد.


بررسی پاتولوژیک تومورهای سلول هرتل تیروئید در بیمارستان آیت‌اله طالقانی درسالهای 1370 تا 1374
بدین ترتیب چهار پارامتر مورد بررسی برنامه گرفت .


متالورژی پود رو نقش آن در آینده صنعت خود رو
در مرحله اول هفت راهباره با ضخامت ثابت و با عرض متغییر مورد بررسی برنامه گرفت ، در مرحله دوم، تاثیر نسبت سیستم راهگاهی مورد تحقیق برنامه گرفت و در مرحله سوم، در یک سطح مقطع ثابت (برای راهباره) تاثیر نسبت عرض به ضخامت راهباره بر مدل حرکت مذاب بررسی گردید، و در مرحله نهائی ثاثیر ضخامت راهباره در یک عرض ثابت مورد بررسی برنامه گرفت .


پیشرفتهای تکنولوژی های ذوب و متالورژی ثانویه برای بهبود خواص انواع فولاد مخصوص
الگوی جریان، طرحهای مختلف سیستم راهگاهی، به وسیله یک دوربین ضبط شده بودند و به وسیله کامپیوتر (توسط برد SVW) اونالیز شده و با یکدیگر مقایسه شدند.


بررسی پارامتر های آبکاری پوششهای الکترولس نیکل-فسفر
نتایج تجربی نشان می‌دهد که شکل هندسی و ابعاد راهباره و نسبت سیستم راهگاهی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مدل حرکت مذاب داخل قالب دارد.


بهینه سازی فرآیند فولاد سازی با استفاده از سیستمهای خبره در کوره قوس الکتریک
همچنین نشان می‌دهد، که شکل هندسی و ابعاد راهباره (با وجود ثابت نگاه داشتن سطح مقطع تنگه) بر مقدار دبی مذاب ورودی به قالب تاثیر دارد و به عبارت دیگر مقدار ضریب تخلیه را تغییر می‌دهد.
60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews