تعیین عمر باقیمانده تیوب‌های کوره پالایشگاهی، بررسی اثر جهت و شکل نمونه و تعیین ضرایب اصلاح


تعیین عمر باقیمانده تیوب‌های کوره پالایشگاهی، بررسی اثر جهت و شکل نمونه و تعیین ضرایب اصلاح
در طراحی قطعات فلزی و آلیاژی مورد هستفاده در صنایع گوناگون که تحت تنشها و دماهای بالا کار می‌نمايند پدیده وابسته به وقت خزش یکی از مهمترین فاکتورهای مورد توجه بوده و بر مبنای اون معمولا عمر طراحی مشخصی برای اینگونه قطعات مطرح می‌گردد.


تولید چدن با گرافیت کروی به روش منیزیم در راهگاه
از اونجا که در بسیاری از موارد شرایط عملیاتی پایین‌تر از پارامترهای در نظر گرفته در طراحی می‌باشد، این قطعات حتی می‌توانند تا چند برابر عمر طراحی شده مورد هستفاده برنامه گیرند.


تکامل روش قالب گیری ماسه‌ای با استفاده از چسب سیمان
یکی از روشهای معمول تعیین عمر باقیمانده، انجام آزمایشهای تنش - گسیختگی و خزش - گسیختگی بر روی نمونه‌های پس از سرویس‌دهی و ارزیابی اطلاعات حاصل از اونها به شرایط سرویس‌دهی، توسط منحنی‌های لارسن - میلر می‌باشد، در این روش اصولا تنها پارامترهای درجه حرارت و تنش به عنوان شرایط اصلی تخریب خزشی و تعیین عمر باقیمانده در نظر گرفته می‌شوند.


تدوین دانش فنی تولید چدن نشکن آستچر شده با استفاده از مس بجای نیکل
شرایط موثر دیگر که عملکردهای نامشخص و گاه متضاد در پدیده خزش دارند، به صورت ضرایب اطمینان بالا در این روش مستتر شده هست .


تکامل روش قالب‌گیری ماسه‌ای با چسب سیمان با استفاده از منابع داخلی
یکی از فاکتورهای اصلی ایجاد پدیده خزش ، تنش بوده که میزان اون می‌تواند شروع و گسترش این پدیده مخرب رات در فلز، به شدت تحت تاثیر برنامه دهد.


طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری قالب ماهیچه قطعه بدنه خمپاره 120
در قطعات لوله‌ای شکل، تنشهای ایجاد شده ناشی از فشار داخلی در مقطع عرضی (محیطی) دو برابر مقطع طول بوده و نتیجتا انتظار می‌رود خسارات ناشی از خزش در جهت عرضی به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از جهت طول باشد، لذا هستفاده از نمونه‌های طولی به جای نمونه‌های عرضی در تعیین عمر باقیمانده، به دلیل تخمین نامعقولانه عمر، ظاهرا صحیح نمی‌باشد.


طراحی و ارائه تکنولوژی تولید پیستون موتور دیزلی لوکوموتیو راه‌آهن و نظارت بر تولید آن
در بسیاری از قطعات لوله‌ای شکل از جمله لوله‌های بویلرها و کوره‌ها به علت کم بودن قطر با ضخامت لوله امکان نمونه‌برداری از مقاطع عرضی مقدور نمی‌باشد.


ارائه تکنولوژی تولید قطعات مصرفی در صنایع سیمان
به هر حال در حین تهیه نمونه‌های [گرد] عرضی از طریق ماشین‌کاری، عیوب سطحی ناشی از سرویس‌دهی طولانی قطعه، عملا حذف می‌گردد.


تهیه شناسنامه فنی و روش تولید برای یک صد قطعه موتور دیزل لوکوموتیو جی-ام
حذف عیوب سطحی، منجر به طولانی‌تر شدن عمر قطعه شده و از این بابت ، در تخمین عمر باقیمانده خطا به وجود می‌آید.

از سوی دیگر در هنگام نمونه‌برداری در جهت طولی، تهیه نمونه‌های تخت هستاندارد از کل ضخامت به جای نمونه‌های گرد مناسبتر هست ، زیرا عیوب سطوح داخلی و خارجی بر روی نمونه‌ها باقی خواهند ماند.

از این بابت ، نتایج حاصل از نمونه‌های تخت نسبت به نونه‌های گرد، به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.

البته در بسیاری موارد، به علت وجود محدودیتهای ابعادی قطعه و تناژ دستگاه تست خزش ، امکان تهیه نمونه‌های تخت مقدور نمی‌باشد.

در این پروژه سعی شد از طریق انجام آزمایشهای متعدد تنش - گسیختگی و خزش - گسیختگی در دو نوع شرایط "دما ثابت - تنش متغیره" و "تنش ثابت - دما متغیر" بر روی نمونه‌های گرد طولی و گرد عرضی و نیز نمونه‌های گرد طولی و تخت طولی به بررسی تاثیر جهت و شکل نمونه‌برداری در تعیین عمر باقیمانده پرداخته شود.

آزمایشهای دیگری نیز جهت جهت تکمیل مبانی علمی این تحقیق صورت پذیرفت از این پروژه نتیجه گرفته شد اگر خسارات خزشی تا نقطه‌ای پیشرفت کرده باشد که ترکها و حفرات تشکیل یا بند خسارات بعدی غیریکنواخت خواهد بود و از این رو نمونه‌های طولی ممکن هست برآوردهای خوشبینانه‌ای به دست دهد.

از سوی دیگر اگر خسارات صرفا شامل نرم شدن باشد از هر دو نمونه‌های طولی و عرضی می‌توان هستفاده نمود به هر حال هستفاده از نمونه‌های تخت طولی که شامل عیوب سطحی ناشی از سرویس‌دهی طولانی نیز می‌باشند در صورت امکان، همواره ترجیح دارد.
84 out of 100 based on 84 user ratings 834 reviews