بررسی تاثیر عملیات حرارتی و حرارتی-مکانیکی روی رفتار خوردگی تنشی آلیاژ 7075 آلومینیم


بررسی تاثیر عملیات حرارتی و حرارتی-مکانیکی روی رفتار خوردگی تنشی آلیاژ 7075 آلومینیم
تاثیر عملیات حرارتی و حرارتی-مکانیکی روی رفتار خوردگی تنشی آلیاژ 7075 آلومینیم با هستحکام زیاد به روش تبرید مستقیم-نیمه مداوم با هستفاده از روش نرخ کرنش آهسته بررسی شده هست .


کمپوزیت فیبرهای کربن
بدین منظور از شرایط متالوژیکی حالتهای بازپخت T73, T6 و فرایندهای (آهنگری)+(تبلور مجدد)+(بازپخت T6 یا T73)، از شرایط مکانیکی نرخ کرنش در محدوده 10-7 تا 10-4 بر ثانیه و از لحاظ محیط خورنده، محلول 3/5%NaCl به صورت غوطه‌وری متناوب انتخاب شدند.


اثر ترکیب عملیات حرارتی و مکانیکی بر خواص مصالح و پوشش سوخت اتمی
برپايه یافته‌های آزمایشی در تحقیق حاضر فرایند (آهنگری)+(تبلور مجدد)+(بازپخت T73) بیشترین و فرایند (آلیاژ خام)+(بازپخت T6) کمترین مقاوت در برابر خوردگی تنشی دارند.


تهیه کمپوزیت‌ها از مذاب توسط کنترل انجماد جهت اصلاح مشخصات مکانیکی
همچنین علاوه بر حالت بازپخت T73، انجام عملیات حرارتی-مکانیکی باعث بهبود رفتار خوردگی تنشی آلیاژ شده هست .


اثر عناصر با میزان کم ( Trace elements ) بر روی چدن چکش‌خوار با در نظر گرفتن ضخامت
کاهش نرخ کرنش ، باعث افزایش مدت وقت قرارگیری نمونه‌ها در محلول خورنده و کاهش انعطاف‌پذیری شده هست .


استفاده مستقیم از براده‌ها و زوائد فلزات جهت تولید قطعات صنعتی
سختی و هستحکام بالا، انعطاف‌پذیری و هدایت الکتریکی مناسب در فرایندهای حرارتی-مکانیکی بدست آمد.


تاثیر تنش‌های قبلی و ثابت روی کروزیون فولادهای مختلف در درجات بالا و تغییرات ساختمانی آنها
در این فرایندها خواص مکانیکی و فیزیکی، همخوانی بیشتری با نمونه هستاندارد دارند.


ایجاد آلیاژ مس مقاوم در برابر آب دریا
بررسی سطوح مقاطع شکست با هستفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی نشان داد که شکست در نمونه‌های خام، T6 و T73 بصورت بین دندریتی و در نمونه‌های حرارتی-مکانیکی از نوع نرم می‌باشد.


خواص مکانیکی آلیاژهای اینوار تحت حوزه مغناطیسی
همچنین نتایج انجام آزمایش اونالیز شیمیایی توسط EDAX نشان‌دهنده غنی بودن ریزساختار از عناصر سیلیسیم، آهن، منیزیم، مس و روی در محل بین دندریتها و ذرات فاز دوم می‌باشد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews