ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی جو بدون پوشینه در شرایط آب و هوایی منطقه گنبد


ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی جو بدون پوشینه در شرایط آب و هوایی منطقه گنبد
این آزمایش در سال زراعی 80-1379، به منظور ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی ژنوتیپ های جو بدون پوشینه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد.


تجزیه دی آلل تیپ آلودگی در زنگ زرد گندم
در این آزمایش تعداد 15 ژنوتیپ جو بدون پوشینه همراه با جو رقم ترکمن (به عنوان شاهد با پوشینه) با هستفاده از طرح لاتیس ساده در دو تکرار ارزیابی شدند.


بررسی راههای بهبود ضریب تبدیل غذایی
عملکرد بیولوژیک، تولید اقتصادی، شاخص برداشت، اجزای عملکرد، ارتفاع بوته و ویژگی های دیگر زراعی این ژنوتیپ ها تعیین شدند.


راه کارهای توسعه ی سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، ژنوتیپ های مختلف از نظر عملکرد اقتصادی، ارتفاع بوته، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 1 % و از نظر صفات وزن خشک قبل از تشکیل سنبله و وزن هزاردانه در سطح احتمال 5 % اختلاف معنی داری داشتند ولی از نظر صفات عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بین اونها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.


روشهای کنترل علفهای هرز در کشاورزی ارگانیک
نتایج نشان داد که ژنوتیپ های جو بدون پوشینه مورد بررسی در این آزمایش نسبت به رقم شاهد برتری معنی داری از نظر توانایی تولید اقتصادی و بیولوژیک نداشتند اما به علت دارا بودن ویژگی های مطلوب نسبت به ارقام جو پوشینه دار، می تواند کشت اونها مورد توجه برنامه گیرد.


مطالعات ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم به روش دیلال
از اونجایی که ژنوتیپ های موجود در این آزمایش به صورت مقدماتی بررسی شده اند، ادامه تحقیق در مورد این ژنوتیپ ها ضروری به نظر می رسد.


ضرورت پایداری زراعت پنبه در تناوب زراعی استان گلستان


کنار


72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews