معرفی گونه های مناسب مناطق خشک ( با بهره گیری از تجربه کشورهای آسیای میانه)


معرفی گونه های مناسب مناطق خشک ( با بهره گیری از تجربه کشورهای آسیای میانه)
نهضت تاغ کاری ایران از سال 1344 به منظور کنترل فرسایش و حفاظت از خاک و جلوگیری از جابه جایی ماسه های روان انجام شد.


تاْثیر انرژی جیره ‏‎‎‏های رشد و پایانی بر عملکرد جوجه‏‎‎‏ های گوشتی
بذر این گونه اولین بار از شوروی سابق وارد شد.


اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، تهدیدی برای گله‏‎‎‏ های طیور
از ثمرات این نهضت می توان به فائق آمدن بر مشکلات ناشی از ماسه های روان اشاره کرد که حفظ جاده ها، مزارع و قنوات را در پی داشته هست.


ارزیابی و مقایسه خشک کنهای رایج پسته در استان کرمان
حجم مجموع فعالیت های تثبیت ماسه های روان در کشور (نهال کاری، بذرپاشی، مالچپاشی) از میزان 100 هکتار در سال 1344 به حدود 000/200/6 هکتار در سال 1376 رسید.


لزوم بازنگری بر مدلهای برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب در مناطق خشک دارای اثر واحه‏‎‎‏ ای منطقه ‏‎‎‏ای: مطالعه موردی در مخزن چاه نیمه
هم اکنون ایران اسلامی با تجربه 30 ساله در امر جنگل کاری مناطق کویری به هستناد سمینارهای مربوط از جمله سمینار جغرافیایی ایران و سایر کشورهای مبتلا به که در اردیبهشت 1371 در شهرستان تهران تشکیل گردید ایران از لحاظ تثبیت ماسه های روان در زمره چند کشور موفق جهان برنامه دارد.


مقایسه روشهای کاشت سنتی و مکانیزه در سطوح مختلف تراکم بذر و تاثیر آن بر عملکرد نخود دیم
اهمیت موضوع باعث شده که در برنامه دوم و سوم توسعه تا حد یک میلیون هکتار نهال کاری (به ازای هر سال 000/100 هکتار با توجه به نیاز مناطق تابعه هستان های کویری) پیش بینی گردد.


اثر بار بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی
یکی از اشکال های علمی که بر تاغ کاری های کشور وارد هست تک کشتی بودن هست.


بیماری‌های ناشی از عفونت با اشریشیاکلی در پرندگان
از اونجایی که تک کشتی یک تهدید جدی محسوب می گردد، لذا معرفی گونه هایی که بتوان از اون ها در امر بیابان زدایی بهره جست از ضروریت ها می باشد.


عوامل بازدارنده و ضد تغذیه‌ای موجود در مواد خوراکی مورد استفاده در طیور66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews