عوامل اجرایی و ترویجی موثر در پذیرش سامان دهی خروج دام از جنگل (بخش نخست)


عوامل اجرایی و ترویجی موثر در پذیرش سامان دهی خروج دام از جنگل (بخش نخست)
با نگاهی گذرا به بهره برداری از جنگل در جهان و ایران در چند دهه اخیر در می یابیم که بشر امروزی متأسفانه برخوردی عقلانی و اصولی با این نعمت بی بدیل الهی را نداشته هست؛ که از اون جمله می توان به افزایش سریع جمعیت، هستبرنامه سریع صنایع تبدیلی چوب برای فرآوری و ایجاد ارزش اضافه کرده، مدیریت غلط در امر حفاظت، احیاء توسعه و بهره برداری از جنگل اشاره نمود.


کاربرد نمک در آبزی پروری


اثر دما در جوانه زنی رشد شعاعی میسلیوم و بیماری زایی جدایه های قارچ ‏‎Beauveria Bassiana )(Balsamo)Vuillemin‎‏ روی کرم ساقه خوار نواری برنج


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews

مروری بر سوخت و ساز کلسیم درمرغان تخمگذار
اصول و کاربرد ایمنی واکسن
عارضه آسیت و مرگ ناگهانی در جوجه‏‎‎‏ های گوشتی
مدیریت باروری آب در استخرهای پرورشی
مروری بر تکثیر هامور ماهیان
اهمیت فعالیتهای تکثیر میگوی آب شور، در توسعه جوامع
بهداشت پس از برداشت موز
بررسی علل افزایش تلفات در جوجه‌های یکروزه
صنایع چوب کشور و لزوم بازسازی، احیاء ، بهسازی و اصلاح آن
کالیبراسیون روی در شرایط مزرعه ای و اثر آن در عملکرد سویا
تاثیر محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم بر عارضه پژمردگی و خشیدگی خوشه خرما رقم مضافتی
اثرهای متقابل منیزیم و پتاسیم بر رشد و عملکرد آفتا بگردان در یک خاک شور
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*